Sık Sorulan Sorular

İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN SORUMLULUĞUNDA OLAN DEVLET YARDIMLARI HANGİLERİDİR?

 

Pazara Giriş Belgeleri

Fuar Katılım Desteği

Tasarım Desteği

Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği

 

DEVLET YARDIMLARINA BAŞVURU YAPABİLMEK İÇİN KOŞULLAR NELERDİR?

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş şirketler desteklerden yararlanabilmek için başvuru yapabilir (Şahıs firmalarının destekten yararlanabilmesi mümkün değildir)

Birlik üyesi olmak

Destek başvurusunda bulunulan harcamalar için herhangi bir kamu kaynaklı destek almamış olmak

Ayrıca her destek türünün ayrı ayrı ön koşulları bulunmaktadır. Başvuru yapabilmek için bu koşulların sağlanması gerekmektedir.

 

DEVLET YARDIMLARINA İLİŞKİN MEVZUATLARA NEREDEN ULAŞABİLİRİM?

http://www.idmib.org.tr/ adresinde yer alan devlet destekleri başlığına giriş yapılıp ilgili mevzuatlara, başvurular için gerekli belge listelerine ve özet bilgilere ulaşılabilir.

 

YURTDIŞINDA MAĞAZA VEYA OFİS-DEPO AÇMAK İSTİYORUM. BUNA YÖNELİK BİR DESTEK MEVCUT MUDUR?  VARSA BAŞVURU İÇİN KOŞULLAR NELERDİR?

2010/6 Sayılı Yurtdışı Birim Marka ve tanıtım desteğinden yararlanabilirsiniz. Bu kapsamda kira, marka tescil giderleriniz %50 oranında, tanıtım giderleriniz ise %60 oranında desteklenmektedir. Devlet yardımlarına başvuru yapabilmek için genel koşulları sağlamanıza ek olarak:

 

Türkiye'deki ana şirket doğrudan birim açabileceği gibi yurt dışında faaliyet gösteren şirketi veya şubeleri de birim açabilir. Bu durumda yurt dışındaki şirket ile Türkiye'deki ana şirket arasında organik bağın olması,

Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlanan birimlerde, Türkiye'de üretilen ürünlerin pazarlanması,

Marka tescil faaliyetlerinin desteklenebilmesi için yurt içi marka tescil belgesine sahip olmak kaydıyla, yurtdışı marka tescil belgesi veya başvurusu bulunması

Desteklenecek şirketlerin faal olması (yurt içi şirkette istihdam edilen en az bir kişiye ait son altı aya dair Aylık Prim Hizmet Bildirgesinin sunulması ve vergiye konu ticari işlemlerinin bulunması),

Kira ve tanıtım için alınacak yıllık destek tutarının en az iki katı ilgili ülkeye ihracatı bulunmak. (destek başvuru dönemiyle aynı takvim yılına ait)  Bu hüküm ilk destek yılı için uygulanmaz.

PAYLAŞ

Kimler Yararlanabilir?

2009/5 Sayılı Tebliğ kapsamında destek başvurusunda bulunabilmesi için katılımcının, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, İhracatçı Birliğine üye şirket ile Türkiye'de yerleşik üretici/imalatçı organizasyonu olması gereklidir

 

Başvuru Nasıl Yapılır?

Katılımcının bireysel olarak katılım sağlayacağı, Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarların başlama tarihinden en az on beş gün önce, destek müracaatında bulunacağı İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine fuarın yetkili organizatörü tarafından düzenlenen boş alan ve/veya stand metrekare fiyatını gösteren yer tahsis belgesi veya faturasını ibraz eder.

 

Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerle ilgili gerekli tüm bilgi ve belgeler fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde  Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine intikal ettirilir.

 

Desteklenen Fuarlar Hangileridir?

2009/5 Sayılı Desteklenecek Bireysel fuarlar listelerine ulaşmak için tıklayınız.

 

Bireysel Fuar Desteği Başvurusu için gerekli evraklara nereden ulaşabilirim?

Bireysel Fuar Desteği Başvurusu için gerekli evrak listesi ve tümbilgi ve belgeler için tıklayınız.

 

Desteklenen Harcamalar Nelerdir?

Fuarın ana organizatöründen kiralanan boş stand kirası bedeli

Stand konstrüksiyonu desteği

Ulaşım desteği

Nakliye desteği

 

Destek Oranları Nedir?

Bireysel  katılımlı fuarlarda destek oranı %50'dir. Ekonomi Bakanlığınca belirlenen Hedef Ülkelerde destek oranı  %70'tir.

Katılımcının gen mühendisliği/biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, nano teknoloji, teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanım, bilişim, yenilikçi ve ileri elektronik teknolojileri konularında üretim yaptığına ilişkin TÜBİTAK veya Ortadoğu Teknik, İstanbul Teknik, Marmara, Ege ve Uludağ Üniversitelerinden birinin düzenleyeceği raporun aslı veya bir örneği, (fuar öncesinde, sergilenecek ürünler için bu raporun alınması gerekmektedir),

 

Desteklenen Harcamalarda Üst Limit Nedir?

Bireysel katılımlı sektörel fuarlada yapılan harcamalar 15.000$ a kadar desteklenmetedir.Genel Ticaret Fuarlarında yapılan harcamalar 10.000$ a kadar desteklenir. Ekonomi Bakanlığı tarafından Prestijli olarak belirlenen fuarlara yapılan harcamalar 50.000 $ a kadar desteklenmektedir

 

Prestijli Fuarlar Hangileridir?

2009/5 Sayılı Desteklenecek Prestijli  fuarlar listelerine ulaşmak için tıklayınız.

 

Prestijli Fuarlardan Nasıl Faydalanabilirim?

Katıldığınız fuarın prestijli olarak değerlendirilebilmesi için fuar sonrası yapılan başvuru esnasında Fuarın Prestijli Olarak Değerlendirilmesinin talep edilmesi gerekmektedir.

 

Bireysel Nitelikli Fuarlarda m2  Şartı Var Mıdır?

Bireysel fuar katılımlarında m2    şartı aranmamaktadır.

 

Stand Konstrüksiyon Desteği Neleri Kapsamaktadır?

Stand harcamaları; standın tasarımı, konstrüksiyonu, kurulumu ile raf, ışıklandırma, halı, masa, sandalye, sergilemeye yardımcı unsurlar gibi standın mütemmim cüz'ü olarak nitelendirilecek “stand ile ilgili harcamaları” içermekte; kayıt ücreti, güvenlik, internet, hostes, tercüman, elektrik, temizlik, buzdolabı gibi “stand ile ilgili olmayan harcamaları” içermemektedir.

 

Ulaşım Desteği Kaç Temsilci İçin Alınabilmektedir?

Bireysel Nitelikli fuar katılımlarında 50m2 'ye kadar 2 temsilcin Gidiş-Dönüş Ekonomi sınıfı ulaşım biletleri desteklenmektedir. 50 m2 üstü katılımlarda 3 temsilciye ait Gidiş-Dönüş Ekonomi sınıfı ulaşım biletleri desteklenmektedir. Prestijli fuar katılımlarında ise 5 temsil'ye kadar Gidiş-Dönüş Ekonomi sınıfı ulaşım biletleri desteklenmektedir.

PAYLAŞ

2010/6 SAYILI YURTDIŞI BİRİM MARKA VE TANITIM DESTEĞİ KAPSAMINDAKİ BAŞVURU DOSYALARININ OLUMSUZ SONUÇLANMA SEBEPLERİ GENEL OLARAK NELERDİR?

Yurtdışındaki şirket ile Türkiye'deki ana şirket arasında organik bağın zamanında usulüne uygun olarak sağlanamaması

Birimde Türkiye'de üretilen Türk markalı ürünlerin dışında ürünlerin pazarlanması

Yurtdışı birimin Türkiye'ye ithalat amacıyla kullanılması

Destek başvurusunda bulunan Türkiye'deki firmanın SGK'lı çalışanı bulunmaması

Firmanın ilgili ülkeye ihracatının olmaması veya yetersiz olması

Firmanın yurtdışındaki biriminin destek başvurusu olumlu sonuçlanmadan önce kapanması veya destek kapsamına alındıktan sonra kapanış / taşınma bildiriminin zamanında ilgili ülkedeki Ticaret Müşavirliğine yapılmaması

Yurtiçi veya yurtdışı firmanın destek oranını etkileyecek şekilde ortaklık yapılarında meydana gelen değişikliklerin zamanında bildirilmemesi

Marka tescil giderlerinin desteklenmesi ile ilgili olarak: Markanın yurtdışı tescilinin, yurtiçi tescilinden daha önce gerçekleşmiş olması (Aynı sorun, yurtdışı marka tescil bazlı tanıtım desteği için de söz konusudur)

Tanıtım desteği kapsamında desteklenmesi mümkün olmayan harcamaların başvuru ekinde ibraz edilmesi (Destek kapsamında olan tanıtım harcamaları 2010/6 sayılı Tebliğin 12. Maddesinde belirtilmiştir)

 

2014/8 SAYILI TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ PAZARA GİRİŞ BELGELERİ DESTEĞİNDEN YARARLANMAK İSTİYORUM. BAŞVURU İÇİN KOŞULLAR NELERDİR?

Ek-5 listesinde yer alan destek kapsamındaki pazara giriş belgeleri için başvuruda bulunulabilir.

Listede yer alan belgeler/sertifikalar/test raporları, alınma/düzenlenme tarihinden itibaren 6(altı) ay içerisinde başvuru için gerekli belgelerle birlikte ilgili Birliğe ibraz edilir.

Yenileme giderlerinin desteklenmesi için bir önceki sertifikanın geçerli olduğu tarih aralığında adına belge düzenlenen ürüne yönelik ihracatın tevsiki halinde desteklenmektedir.

PAYLAŞ