Kağıtsız İhracat Uygulaması

Kağıtsız İhracat Uygulaması

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nde alınan bir yazıda, 24.05.2019 tarihinde yapılan değişiklikle ihracat beyannameleri ile uluslararası düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerden ya da Bakanlıkça belirlenecek durumlardan kaynaklı olarak kağıt ortamında onaylanması gerekenler dışındaki ekli belgelerin gümrük idaresine kağıt ortamında ibraz edilmeyeceği belirtilmiş olup; tüm işlemlerin aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde yapılacağı ifade edilmiştir.

  • Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile elektronik ortamda paylaşılan ihracata ilişkin gümrük beyannamesi elektronik olarak, bu beyanname eki belgeler ise belge aslının bulunduğu ortama göre kağıt veya elektronik olarak beyanın bağlayıcılığı çerçevesinde, her bir beyanname itibariyle, sonradan yapılacak kontrollere imkan sağlayacak şekilde Kanunun 13 üncü maddesi çerçevesinde ihracatçı tarafından saklanacaktır.
  • İhracat beyannameleri ilgili memur tarafından e-imza ile imzalanacak olup, e-imzalı nüshaya da ilgili ihracatçı tarafından mükellef yetkisi ile GET-APP Uygulaması üzerinden ulaşılabilecektir.
  • 20 Ağustos 2019 tarihine kadar ihracat beyannamesi hem kağıt ortamında hem de elektronik ortamda muayene memurunca imzalamaya devam edilecek olup, bu tarihe kadar ihracat beyannamesinin kağıt ortamında verilmesi durumunda halihazırda yapılan ibraz ve arşivleme işlemleri aynı şekilde yürütülecektir. Bu tarihten itibaren Gümrük Yönetmeliği'nin 112'nci maddesinin 9'uncu fıkrası uyarınca ihracatçı ve gümrük idaresince elektronik ortamda arşivleme yapılacaktır.
  • 20 Ağustos 2019 tarihinden sonra ihracat beyannamesi sadece elektronik ortamda imzalanarak gümrük idaresine iletilecek olup, halihazırda veri giriş salonlarında yapılmakta olan işlemler Bakanlığımız web sayfası "E-işlemler/Elektronik beyanname" menüsünden e-imza kullanılarak yapılacaktır.
  • Diğer taraftan e-imzalı olarak elektronik ortamda düzenlenen ihracata ilişkin gümrük beyannamesi ücretlendirilmesi 20 Ağustos 2019 tarihinden itibaren Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü'nün 2019/5 sayılı Genelgesi uyarınca yapılacaktır.

Bu kapsamda herhangi bir sorunla karşılaşan ihracatçılarımızın [email protected] adresine bilgi vermeleri hususu bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla