SARACİYE SEKTÖRÜ YURTİÇİ FUAR DESTEĞİ BEKLİYOR

SARACİYE SEKTÖRÜ YURTİÇİ FUAR DESTEĞİ BEKLİYOR

İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak başkanlığında 10 Şubat tarihinde Sara­ciye Sanayiciler Derneği Başkanı Cemal Aydın, TASD Başkanı Hüseyin Çe­tin, TASEV Başkanı İslam Şe­ker ve 50’ye yakın firmanın katılımıyla Saraciye Sektör Buluşması gerçekleştirildi. Toplantıda ilk sözü ev sahibi olan İDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak alarak sektörün sorunları, çözüm önerileri ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ayrıca, Rusya ile ilgili yaşanan kriz neticesinde olu­şan son duruma ilişkin yapı­lan çalışmalardan bahsederek söz konusu çalışmaların Eko­nomi Bakanlığı’na bir rapor halinde iletildiğini ifade etti.

 

Eğitim ve tasarıma odaklanılacak

Sektörün sorunlarının ele alındığı buluşmada; sektöre yönelik eğitim veren eğitim kurumlarının nitelik ve ni­celik açısından yetersizliği belirtilirken öncelikle yeterli donanıma sahip usta hoca­ların eksikliğinin ön plana çıktığı diğer yandan ise eği­tim alan kişilerin yetiştikten sonra sektör dışı alanlara yö­nelmeleri durumu ele alındı. İhracatçı Birlikleri’nin yürür­lükteki mevzuat gereği faali­yet alanı dışındaki konularda maddi yardım yapmasının

mümkün olmadığını belirten Mustafa Şenocak, okullarda eğitim konusunda çalışmalar yapıldığını ayrıca sektöre daha iyi hizmet verebilmek adına İTKİB personeline eği­tim sağladığını bu vesileyle Devlet Yardımları Şubesi çalışanlarına “iletişim eğitimi” verildiğini belirtti. Ayrıca, İDMİB’in firma ziyaretleri gerçekleştirdiğini belirten Şenocak, firma ziyaretleri kapsamında da firmaların taleplerine yönelik çalışma­ların yapılacağını belirtti. Toplantıda sektörün ihtiyacı olan profesyonel tasarımcının yetiştirilmesi ve yetiştikten sonra sektörde tutulabilmesi sorununun aşılması gereken en önemli sorunların başında gelirken bu sorunun farklı eğitim kurumları ile işbirliği­ne gidilerek çözümlenmeye çalışıldığı ifade edildi. Bu perspektifte, tasarım dersle­rinin İstanbul Moda Akade­misi ders programında yer almasının önemine dikkat çekilirken DETAY Tasarım Yarışması finalistlerine Lon­don Collage of Fashion’dan hocalar getirilerek İMA’da eğitim verildiği ifade edildi. Ayrıca, tasarımcı ve üretici diyaloğunun artırılmasının önemi belirtildi.

 

Yurtdışı fuarlara gereken önem verilmeli

Saraciye sektörünün kısa sü­reli arayışların aksine uzun vadeli projelere yönelmesi oldukça önemli oluğu ve Ür-Ge projelerine gereken önemin verilmesi ile bu duruma ilişkin ilk adımın atılması olarak ele alınabi­lineceği ifade edildi. Öte yandan, önemli sorunlar arasında yurtiçi fuarların ye­tersizliği ön plana çıkarken yurtdışı fuarlara gereken önemin verilmediğine dik­kat çekildi. AYMOD, İDF ve benzeri diğer fuarlarda ayak­kabı ve saraciye ürünlerinin işbirliği halinde olmasının önemi üzerinde durulurken bu ürünlerin birbirlerini ta­mamladıkları gerçeğinin altı çizildi. Ayrıca, uluslararası rakiplerle rekabetteki maliyet sorunu ele alınırken yerli yan sanayi olarak aksesuar tasarımı ve üretiminin yeter­sizliğinden dolayı sektörün ciddi sorunlar yaşadığı ifa­de edildi. Tasarım sorunun hafifletilmesi için Tasarım Teşvik Tebliğine gereken önemin firmalarca verilmesi gerektiğine dikkat çekilirken, Rusya ve Ukrayna krizleri sonrasında geleneksel pa­zarlarda yaşanan sorunların aşılabilmesi için alternatif pazarlara yönelinmesi ve bu­nun için de Ticaret Heyetleri ve fuarlara ağırlık verilmesi gerektiği vurgulandı. Fakat, yurtdışında geleneksel yön­temlerle pazarlama yapmak yerine agresif pazarlama yöntemlerinin zorunluluk haline geldiği ifade edildi. İç pazar açısından sektörün durumu gözlemlendiğinde ise cüzdandaki yüzde 18’lik KDV’nin düşülmemesi, ayak­kabı ve çanta ithalatına gelen ek verginin kemere getiril­memesi sorunları sektörün rahatlayabilmesi için başlıca ele alınması gereken sorun­lar olarak gösterildi. Bundan dolayı, yapılacak olan diğer sektör buluşmalarında ak­sesuar tasarımı ve üretimi yapanlarında katılımının ge­rekliliğine vurgu yapıldı.

 

 

Saraciye için katalog çalışması

DTG tarafından saraciye için bir katalog çalışmasının önemli bir adım olacağını ifade eden İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak sektörün sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili sorunların not alın­dığını, bireysel sorular için geri dönüşlerin yapılacağını ve sektör buluşmalarının da­ha sıklıkla yapılması gerek­tiğini belirterek toplantıya katılan firma temsilcilerine teşekkür etti