YATIRIM TEŞVİKİNDE YENİ DÜZENLEME!

YATIRIM TEŞVİKİNDE YENİ DÜZENLEME!

Sayın Üyelerimiz,

 

07.08.2019 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan;

Bu çerçevede 2019/1402 sayılı Karar ile yapılan değişiklikler aşağıda yer almaktadır.

 • Büyük ölçekli yatırımlar” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, bölgesel ve stratejik yatırımlar ibareleri korunmuştur.
 • Bakanlık tebliği ile yayımlanacak olan “Öncelikli Ürün Listesi”, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamındaki başvuruları değerlendirerek destek kararını verecek olan “Program Değerlendirme Komitesi” ile Bakanlık tarafından uygulama usul ve esasları belirlenerek yürütülecek olan “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı” unsurları eklenmiştir.
 • Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında 6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar ibaresine “ve/veya Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen” ibaresi eklenmiştir.
 • Stratejik yatırımları “asgari sabit yatırım tutarı üç milyar Türk Lirasının üzerinde olan öncelikli yatırımlar” olarak belirleyen ibare yürürlükten kaldırılmış, Program Değerlendirme Komitesi’nin Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, Öncelikli Ürün Listesi’ndeki ürünlerin üretimine ilişkin olan ve Tebliğle belirlenecek kriterleri sağlayan yatırım projelerinden uygun gördüklerinin, stratejik yatırım olarak desteklenmesine karar verebileceği hükmü getirilmiştir.
 • Ayrıca stratejik yatırımların hangi desteklerden faydalandırılacağının Program Değerlendirme Komitesi tarafından belirleneceği ve bu yatırımlar için birinci fıkradaki koşullar ve üçüncü fıkradaki Komisyon değerlendirmesi aranmaksızın teşvik belgesi düzenleneceği hükme bağlanmıştır.
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti kapsamında Otomobil gümrük vergisine tabi olmaksızın yatırımcılara tanınan otomobil ithal izinlerinde:
  • Yatırımcılara motor silindir hacmi 1.600 cm3’e kadar olan otomobil ithaline izin verilebileceğine,
  • Hibrit ve/veya elektrikli otomobil üretimine yönelik yatırımlarda bu fıkra kapsamında izin verilen toplam ithalat miktarının azami yüzde onuna kadar motor silindir hacmi 2.500 cm3’e kadar olan otomobil ithaline izin verilebileceğine,
  • Teşvik belgesi kapsamında ithaline izin verilen toplam otomobil sayısının, belgede kayıtlı ilave kapasitenin yüzde onbeşini aşamayacağı, ancak belge kapsamında motor üretiminin de yer alması halinde, motor üretim kapasitesinin yüzde onbeşi kadar daha ilave otomobil ithaline izin verilebileceğine ilişkin değişiklikler yapılmıştır.
 • Faiz desteği kapsamında; talep edilmesi halinde, bölgesel teşvik uygulamaları ve stratejik yatırımlar ile AR-GE ve çevre yatırımları kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payı konusunda getirilen değişikliklere:
  • Bölge ayrımı yapılmaksızın tüm bölgelerde gerçekleştirilecek Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde yatırım konusu ürün yüksek teknoloji seviyesinde ise on puanı, diğerlerinde sekiz puanı aşamayacağına dair ibare eklenmiştir.
  • Faiz veya kâr payı desteği tutarında ise bölge ayrımı olmaksızın;
   • AR-GE ve çevre yatırımlarında birmilyon Türk Lirasını aşamayacağı hükmü aynen korunmuş,
   • Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlarda sabit yatırım tutarının yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla, diğer stratejik yatırımlarda ise sabit yatırım tutarının yüzde beşini aşmamak kaydıyla ellimilyon Türk Lirasını geçemeyeceği hükmü getirilmiştir.
 • Sigorta primi işveren hissesi desteği kapsamında Büyük Ölçekli Yatırımlar ibaresi kaldırılmış tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Stratejik yatırımlarda sigorta primi işveren hissesi desteğinin miktarında altıncı bölge hariç olan bölgelerde yüzde onbeş olan kısıtın Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlarda uygulanmayacağına dair ibare eklenmiştir.
 • Sigorta primi desteği kapsamında işveren adına Bakanlık bütçesinden karşılanan desteğin; Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için, 6 ncı bölge dışında kalan bölgelerde, yatırıma konu olan ürün yüksek teknoloji seviyesinde ise yedi yıl, diğerlerinde ise beş yıl olarak sağlanabileceğine ilişkin ibare eklenmiştir.
 • Gelir vergisi stopajı desteğinin Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için, yatırıma konu olan ürün yüksek teknoloji seviyesinde ise azami beşyüz, diğerlerinde ise azami üçyüz çalışan için uygulanacağı hükmü getirilmiştir.
 • Vergi indirimi kapsamında gelir veya kurumlar vergisi indirim oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Diğer desteklerden faydalanma hususunda Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımların, ilgili mevzuatları uyarınca, KOSGEB ve/veya TÜBİTAK tarafından da doğrudan desteklenebileceği hükmü getirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Karara eklenen Geçici Madde ile 1 inci ve 2 nci bölgelerde hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde faaliyette bulunan işletmelere ait makine ve teçhizatın, işletmenin kendisi veya farklı bir işletme tarafından 31/12/2020 tarihine kadar aşağıdaki tabloda yer alan illere taşınması suretiyle yapılan yatırımların, asgari yüz kişi istihdam sağlanması koşuluyla, sigorta primi işveren hissesi desteği, sigorta primi ve gelir vergisi stopajı desteğinden aynı tabloda belirtilen sürelerde yararlanacağı hükmü getirilmiştir.

 • Bu kapsamda belli koşulların sağlanmasıyla firma talebine istinaden, sigorta pirimi işveren hissesi desteği ve sigorta primi desteği, birinci fıkradaki tabloda belirtilen sürelerin iki katı süre ile uygulanacağı hükmü getirilmiştir.
 • Söz konusu kararın EK-2A’da yer alan Bölgesel Desteklerden Faydalanabilecek Sektörler ve Bölgeler İtibariyle Asgari Yatırım Tutarları veya Kapasiteler tablosunda 5 Numaralı sektör koduna karşılık gelen satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlgili Karar yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek olup, Karara http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190807-2.pdf adresinden erişim sağlanabilmektedir.

  

Öte yandan 2019/1403 sayılı Karar ile yapılan değişiklikler aşağıda yer almaktadır;

 • Kararın 2. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde yer alan aracı kurumlar; faiz veya kar payı desteğini uygulayacak kamu bankaları dâhil olmak üzere bankaları, katılım bankaları ve finans kuruluşları olarak belirlenmiş,

 • 3. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendinde yer alan, proje bazlı olarak desteklenmesi uygun bulunan yatırımlara sağlanacak desteklerde yer alan “faiz desteği veya hibe desteği” ifadesi; “faiz veya kar payı desteği” olarak değiştirilmiş,

 • Proje bazlı olarak desteklenmesi uygun bulunan yatırımlara ayrıca hibe desteği eklenmiş,

 • Projelerin değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için asgari sabit yatırım tutarı, Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlerin üretimine yönelik olan ve Teknolojik Odaklı Sanayi Hamlesi programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için ellimilyon Türk Lirası, diğer yatırımlar için ise beşyüzmilyon Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

İlgili Kararın, 2. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi ve 3. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendinde yapılan değişiklikler, 26 Kasım 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 7 Ağustos 2019 tarihinde, diğer hükümler, 7 Ağustos 2019 tarihinde yürürlüğe girmiş olup,

Karara, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190807-3.pdf   adresinden erişim sağlanabilmektedir.