5973 Sayılı Karar/Pazara Giriş Belgesi Desteği-EK-I/B Güncelleme Hk.

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında şirketlerin pazara giriş belgelerine ilişkin giderleri % 50 oranında ve şirket başına yıllık 4.000.000 TL’ye kadar desteklenmektedir.

Diğer taraftan, 5973 sayılı Karar çerçevesinde ihdas edilmiş olan Pazara Giriş Belgesi Desteğine İlişkin Genelge’nin “Destek kapsamındaki pazara giriş belgeleri listesinin belirlenmesi ve güncellenmesi”

başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrası, “Destek kapsamındaki belgeler ile bunlara ilişkin hususlar EK-1/A ve EK 1/B - Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Başvuruda Dikkat Edilecek Hususlar ile Destek

Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri Listesi çerçevesinde Ticaret Bakanlığınca (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenir.” hükmünü; aynı maddenin ikinci fıkrası ise “EK-1/B’ye belge/sertifika ve kurum/kuruluş ekleme/güncelleme talepleri şirketler tarafından DYS üzerinden üyesi oldukları İBGS’ye yapılır. İBGS'ler yapacakları ön değerlendirme sonrasında uygun görecekleri talepleri, gerekçesi ve EK-1/B’de yer alması uygun görülen yeri ile DYS üzerinden Ticaret Bakanlığına (İhracat Genel Müdürlüğü) iletir. EK-1/B, gelen talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda değerlendirilerek Ticaret Bakanlığınca (İhracat Genel Müdürlüğü) güncellenir.” hükmünü amirdir. Bu kapsamda ve bahse konu hükümler çerçevesinde, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri ve şirketlerden Ticaret Bakanlığına iletilen talepler doğrultusunda gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda, söz konusu Genelge’nin “EK I/B Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri”ne eklenmesi uygun görülen belge, sertifika, kurum ve kuruluşlar, 22.12.2022 tarihli ve 81173214 sayılı Genel Müdürlük Makamı Onayı ile uygun görülmüş olup; Revize EK I-B ilişikte iletilmekte ve ayrıca anılan ekin güncel haline Ticaret Bakanlığı resmi internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.