7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu

Sayın Üyemiz,

 

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda; ülkemiz ile Avrupa Birliği (AB) arasında gerçekleştirilen Gümrük Birliği kapsamında, ülkemizin AB'nin ürün güvenliğine ilişkin mevzuatını kendi iç hukuk sistemine dahil etme kararı aldığı, 97/9196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile hangi kurumlarımızın hangi ürün mevzuatlarını uyumlaştıracaklarının tespit edildiği ve bu uyumun koordinasyonu ile söz konusu ürün mevzuatlarının uygulamasına ilişkin üst mevzuatın hazırlanması görevinin Bakanlıklarına verildiği ifade edilmektedir.

 

Anılan yazıda devamla, ülkemizde ürün güvenliği uygulamalarının Bakanlıklarınca hazırlandığı ve 2002 yılından itibaren yürürlükte olan 4703 sayılı "Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun"a istinaden yapıldığı belirtilmektedir.

 

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) mevzuatında yapılan değişikliklere uyum sağlanması ve uygulamada karşılaşılan bazı boşlukların bertaraf edilmesini teminen, söz konusu Kanun'un yenilenmesi ihtiyacının ortaya çıktığı ve 4703 sayılı Kanunun yerine geçmek üzere "Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu"nun 7223 sayı numarasıyla 12 Mart 2020 tarihli ve 31066 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yasallaştığı bildirilmektedir.

 

Bu kapsamda 7223 sayılı Kanun ile;

 

• İmalatçı, ithalatçı ve yetkili temsilcinin yükümlülükleri ayrı ayrı belirlenmiştir. Böylece, söz

konusu iktisadi işletmecilerin sorumlulukları ve aykırılık durumunda tabi tutulacakları müeyyideler hem daha hakkaniyetli hale gelecek hem de halihazırda AB mevzuatına göre güncellenmiş olan ürünlere ilişkin teknik mevzuatımız uygulanabilir hale gelecektir.

 

• Türk malı imajının yabancı pazarlarda da korunmasını teminen, güvensiz veya tağşişe konu ürün ihracı yasaklanmakta, bu tür ürün ihraç eden firmalara müeyyide getirilmektedir.

E-ticaret kapsama alınmak suretiyle, uygunsuz/güvensiz ürünün satışına aracılık eden internet, radyo veya televizyon firmalarına da müeyyide uygulanabilir hale gelecektir.

 

• İzlenebilirlik mekanizması getirilmek suretiyle, imalatçıdan satıcıya kadar bütün iktisadi işletmecilere ürünü kimden aldığını ve mümkün olduğu hallerde kime sattığını beyan zorunluluğu getirilerek, güvensiz ürünün asıl sorumlusunun bulunması sağlanacaktır. Böylece hem kayıt dışı üretim önlenecek hem de vatandaşlarımızın güvenli ürün kullanımı üst seviyeye çıkarılacaktır.

 

Geri çağırma müessesesi zorunlu hale getirilerek, imalatçıya satmış olduğu bütün güvensiz ürünleri tüketiciden toplatma mecburiyeti getirilmiştir. Böylece vatandaşımızın güvensiz ürün kullanımı engellenecek ilave olarak vatandaşımız güvensiz ürünün getirdiği maddi yükten de kurtulacaktır.

 

• Ürün sorumluluğu tazminatı getirilmek suretiyle, güvenli olmayan bir ürünün sebep olduğu yaralanma ve ölümler ile maddi kayıplardan dolayı imalatçı tazminat ödemekle yükümlü kılınmıştır. Böylece imalatçı güvenli ürün üretme konusunda daha dikkatli olacaktır.

 

• Test/belgelendirme kuruluşları ilgili Bakanlığa karşı sorumlu tutulmak suretiyle, ürünlerin daha güvenli üretilmesi sağlanacaktır.

 

7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununun 12 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmekte olup ilgili Kanun metnine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200312-1.htm internet adresinden erişim imkânı bulunmaktadır. Ayrıca bu süre zarfında, Bakanlıklarınca 4703 sayılı Kanunun uygulama mevzuatının 7223 sayılı Kanun ve AB mevzuatındaki yenilikler çerçevesinde güncellenmesi, ihtiyaç duyulan yeni uygulama mevzuatının hazırlanması ve 7223 sayılı Kanunla eş zamanlı olarak yürürlüğe girmesinin planlandığı bildirilmektedir.

 

 

Bilgilerinize sunarız.