Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşlemden Geçirilmesi ve İşaretlenmesi (ISPM 15 Uygulamaları) Hakkında

Sayın Üyemiz,

 

 

Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, 27.05.2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl işleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik"in kaldırılarak, 25 Mayıs 2019 tarih ve 30784 sayılı Resmi Gazete'de yeni yönetmeliğin yayınlandığı ve yürürlük tarihinin 01.01.2020 olarak belirlendiği ifade edilmektedir. Anılan yazıda devamla, 01.01.2020 tarihinden itibaren ihracatta kullanılacak ahşap ambalaj malzemelerinin izin belgeli işletmede ısıl işleme tabi tutulup ISPM 15 ve izlenebilirlik işareti ile işaretlenip satışa sunulduktan sonra son kullanıcı olan ihracatçıya ulaşıncaya kadar Bakanlıklarınca izleneceği; 01.01.2020 tarihinden sonra ise yalnızca izin belgeli işletmede ısıl işlem görmüş ve üzerinde “ISPM 15 ve izlenebilirlik işareti” olan ahşap ambalaj malzemelerin satışının yapılacağı ve bu ürünlerin ihracatçılar tarafından kullanılacağı bildirilmektedir.

 

 

01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girecek yeni yönetmelik hükümlerine göre izin belgeli işletmede, ısıl işlem görmüş üzerinde ISPM 15 ve izlenebilirlik işareti olan ahşap ambalaj malzemesine ait ısıl işlem çıktılarında; ısıl işlem tarihi, çeşidi, ebadı, miktarı, parti numarası bulunması zorunlu olup satış faturası veya sevk irsaliyelerinde de bu bilgilerin açıklama olarak yazıldığı durumlarda satışı yapılabilecek ve ihracatçılar tarafından kullanılabilecektir. Bu bilgilerden birinin dahi eksik olması durumunda izin belgeli işletmelerce satışı, tedarikçilerce ticaretinin yapılması, ihracatçılarca da kullanılması yasaklanmıştır.

 

Yeni yönetmelik hükümlerine göre aksi uygulama yapan izin belgeli işlemelere, tedarikçilere ve ihracatçılara 01.01.2020 tarihinden itibaren değişik miktarlarda yüksek idari para cezaları uygulanacaktır. Bu sebeple izin belgeli işletmelerce, tedarikçilerce ve ihracatçılarca mağduriyetlerin yaşanmaması için ekte örneği gönderilen ısıl işlem çıktıları ve örnek faturadaki bilgiler ışığında işlem tesis edilmesi gerekmektedir. İhracatçılar tarafından, izin belgeli işletmelerden veya ikinci elci olarak tabir edilen tedarikçilerden ısıl işlem çıktısı olmayan, ısıl işlem çıktısı olup da üzerindeki bilgileri tam olmayan, ahşap ambalaj malzemesi üzerinde yer alan izlenebilirlik işaretindeki bilgilerle ısıl işlem çıktıları, fatura veya sevk irsaliyesi üzerindeki bilgileri uyuşmayan ahşap ambalaj malzemesi satın alınması kesinlikle yasaklanmıştır. Bu şekilde yönetmelik hükümlerine aykırı veya üzerinde ISPM 15 işareti olmayan ahşap ambalaj malzemesi kullanan ihracatçılar hakkında 01.01.2019 tarihinden itibaren yüksek miktarda idari para cezası uygulanacağı bildirilmektedir.

 

25.05.2019 tarihinde yayınlanan yönetmeliğin yürürlüğe girmesi için yaklaşık 6 (altı) aylık bir sürenin öngörüldüğü, bu süre zarfında, Bakanlıktan işaretleme izin belgesi almış işletmelerce 01.01.2020 tarihinden önce ısı işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapılmış piyasada dolaşımda olan ihracatta kullanılacak ISPM 15 işareti taşıyan ahşap ambalaj malzemelerinin yeni yönetmeliğe uygun hale getirilmesi için aşağıdaki şekilde yol izlenmesi gerektiği de ayrıca bildirilmektedir.

 

Bu çerçevede;

 

- İhracatçıların ve ikinci elci olarak tabir edilen tedarikçilerin stoklarındaki ahşap ambalaj malzemesi, Bakanlığımızca yetkilendirilmiş izin belgeli işletmeler tarafından 01.01.2020 tarihinden önce ısıl işleme tabi tutulmuş ve ISPM 15 işareti yapılmış ise mutlaka üzerindeki işaret numara sahibi işletme tarafından o partiye ait ısıl işlem uygulandığını gösteren ısıl işlem çıktısı ve faturası olacaktır. Aksi takdirde bu ahşap ambalaj malzemeleri ihracatta kullanılamaz ve ticareti yapılamaz.

 

- Ahşap ambalaj malzemesinin üzerinde ISPM 15 işareti var ısıl işlem çıktısı yok ise bu ürünün ihracatta kullanılabilmesi için 01.01.2020 tarihinden itibaren ya üzerinde işaret numarası olan işletmede tekrar ısıl işlem uygulaması yapılarak üzerindeki ISPM 15 işaretine ilave olarak izlenebilirlik işareti de basılmalıdır ya da üzerindeki işaret numaralı izin belgeli işletmede değil de başka bir izin belgeli işletmede ısıl işlem uygulaması yapılacak ise üzerindeki ISPM 15 işaret numarası önce kazınmalı veya başka yöntemlerle yok edilmeli sonra ısıl işlem uygulaması yapılarak, ısıl işlem uygulaması yapan izin belgeli işletmenin işaret numarası ile ISPM 15 ve izlenebilirlik işareti ile işaretlendikten sonra satışa sunulmalıdır. Aksi takdirde bu ahşap ambalaj malzemeleri ihracatta kullanılamaz ve ticareti yapılamaz.

 

- Eğer ihracatçının kullanacağı ahşap ambalaj malzemesi, ülkemize ithal edilen ürün beraberinde gelen üzerinde başka ülkeye ait ISPM 15 işareti olan bir ahşap ambalaj malzemesi ise; ihracatçı bu ürünü almış olduğu ikinci elci olarak tabir edilen tedarikçi veya başka bir ihracatçıdan aldığına dair fatura ile bu fatura ekinde almış olduğu ahşap ambalaj malzemelerinin ısıl işlem gördüğü ISPM 15 işaretlemesinin yapıldığı ülkeye ait işletmenin ısıl işlem çıktıları veya grafiklerinin olması durumunda ve yeni yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine uygun olması durumunda bu ürünleri ihracatta kullanabilir aksi halde kullanamaz. İkinci elci olarak tabir edilen tedarikçiler ise aynı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine uygun olması durumunda ve bu ürünlerin alış faturalarını ve ısıl işlem gördüğü ISPM 15 işaretlemesinin yapıldığı ülkeye ait işletmenin ısıl işlem çıktılarını ibraz edebilmek şartıyla satışını yapabilir. Aksi takdirde ilgili ülkenin işaretleme yapma konusunda yetkilendirilmiş işletmesine ait ısıl işlem çıktıları veya grafikleri olmadan bu ahşap ambalaj malzemelerini ihracat işlemlerinde kullanılmak üzere satışını yapamaz.

 

- İhracatçının kullanacağı ahşap ambalaj malzemesi, ülkemize ithal edilen ürün beraberinde değil de doğrudan ahşap ambalaj malzemesi olarak ithal edilmiş ve üzerinde başka ülkeye ait ISPM 15 işareti olan bir ahşap ambalaj malzemesi ise; ithal edilen ahşap ambalaj malzemeleri için düzenlenmiş bitki sağlık sertifikası, ısıl işlem çıktıları veya grafikleri fatura ekine konularak ihracatçılara veya ikinci elci olarak tabir edilen tedarikçilere satışı yapılabilir. Aksi takdirde bitki sağlık sertifikası, ısıl işlem çıktıları veya grafikleri ve faturası olmayan bu ahşap ambalaj malzemeleri ihracatta kullanılamaz ve ticareti yapılamaz.

 

- Üzerinde Bakanlık tarafından izin belgesi verilmiş işletmelerce basılmış ISPM 15 işaret numarası olan fakat ısıl işlem çıktısı olmayan veya serbest dolaşım yoluyla ithal edilen ürün beraberinde gelen üzerinde başka ülkeye ait ISPM 15 işareti olan ısıl işlem çıktıları veya grafikleri ibraz edilemeyen bir ahşap ambalaj malzemesi yurt içinde kullanılacak ise bu durumda olan ahşap ambalaj malzemeleri için şu şekilde yol izlenmesi gerekmektedir.

 

- Öncelikle üzerindeki işaret numarası kazınarak veya başka şekilde yok edilerek kullanılması gerekmektedir. Eğer üzerindeki işaret numarası kazınmadan veya yok edilmeden yurt içinde kullanılmak üzere satışı yapılacaksa, Bakanlıkça izin belgesi verilen işlemelere ait ISPM 15 işareti bulunanlar için satış faturası üzerine kırmızı renkte "ısıl işlem çıktısı olmadığı için ihracatta kullanılamaz” kaşesi basılarak satışı yapılacaktır. Serbest dolaşım yoluyla ithal edilen ürün beraberinde gelen üzerinde başka ülkeye ait ISPM 15 işareti olanlara ise satış faturasının üzerine kırmızı renkte "serbest dolaşım yoluyla gelmiştir, ısıl işlem çıktısı/grafikleri olmadığı, yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci arasının (ç) bendine uygun olmadığı için ihracat işlerinde kullanılamaz" kaşesi basılarak satışı yapılacaktır. Bu şekilde ihracatta

kullanılamayacağı satış faturasında belirtilen ürünleri yurt içindeki işlemlerinde kullanmak üzere satın alan ihracatçı eğer bu ürünleri yurt içinde değil de ihracatta kullanırsa bu durumda idari para cezası sadece ihracatçıya uygulanacak satıcıya uygulanmayacaktır.

 

Bu çerçevede, ihracatçıların 01.01.2020 tarihinden itibaren ihracat işlemlerinde kullanacakları ahşap ambalaj malzemelerini öncelikli olarak yönetmeliğe uygunluğunu kontrol ederek satın almaları, satın aldıkları ürünlerde ısıl işlem çıktılarını kontrol ederek özellikle tarihine dikkat etmeleri, yeni ısıl işlem uygulaması ve işaretlemesi yapılmış ürünleri tercih etmeleri, Bakanlıklarınca ruhsatlandırılmış izin belgeli işletmelerin aktif olarak faaliyetine devam edenlerin günlük olarak güncellendiği https://aambalaj.tarim.gov.tr/ adresinden kontrol etmek suretiyle ürünleri satın almalarının yaşanması muhtemel mağduriyetlerin önüne geçeceği de ayrıca belirtilmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız,

 

Saygılarımızla