Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

Sayın Üyemiz,

 

9 Haziran 2021 (bugün) tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” ile;

30 Nisan 2021 ve öncesinde beyana dayanan vergilerde verilmesi gereken beyannamelerin vergi, vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme cezaları, idari para cezaları, SGK tarafından tahakkuk ettiği halde ödenmemiş, sigorta primleri, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezaları belediyelerin amme alacaklarına ilişkin olarak;

 

- Kesinleşmemiş ya da yargı aşamasında olan resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergileri, çeşitli oranlarda yapılandırılmasına,

- Belediyelerin su, atık su ve katı atık ile sunduğu bazı hizmetlerden kaynaklanan ücret alacakları, aldığı bazı paylar, büyükşehir belediyelerinin katı atık ücretleri ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacaklarının çeşitli oranlarda yapılandırılmasına,

- Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Barolar Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği ile Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin bazı alacaklarının çeşitli oranlarda yapılandırılmasına,

- Her bir taşıt için motorlu taşıtlar vergisi, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10'unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince fenni muayene izni verilmesine,

- Yabancı Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında yurt dışında öğrenim görenlerin borçlarının da yeniden yapılandırılmasına imkan sağlanmasına karar verilmiştir.

 

Hesaplanan borç, ilgilinin durumu ve ödenmesi gereken meblağ dikkate alınarak azami 5 yıla kadar taksitlendirilebilecektir. Öte yandan, yapılandırılacak tutarların kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi halinde vade tarihinde değişiklik yapılmayacaktır.

 

2016-2020 yılları arası için matrah artırımı kapsama alınmıştır. Matrah artırımında bulunan mükelleflerin, 2021 yılına devreden zararlarının yüzde 50’si silinecektir. Dava safhasındaki kesinleşmemiş amme alacakları da yapılandırılabilecektir.

 

SGK prim borçları, gümrük cezaları da yeniden yapılandırılabilmekle birlikte Koronavirüsle mücadele kapsamında kesilen idari para cezaları ise yapılandırma dışında tutulacaktır. Yapılandırma için 31 Ağustos'a kadar başvuru yapılması gerekmekte olup, ilk taksit ödemeleri Eylül sonuna kadar yapılacaktır.

 

Kesinleşmiş borçların yapılandırılması

Başvuru süresi sonu

31 Ağustos 2021

Peşin ödemede son ödeme tarihi

30 Eylül 2021

Taksitle ödemede, ödeme dönemleri

6, 9, 12 ve 18 taksitte ödeme seçeneği.

İlk taksit Eylül 2021 olmak üzere birer ay atlamalı.

 

Matrah artırımı

Başvuru süresi sonu

31 Ağustos 2021

Peşin ödemede son ödeme tarihi

30 Eylül 2021

Taksitle ödemede, ödeme dönemleri

Azami 6 eşit taksitte ödeme seçeneği

Taksit ödeme dönemleri: Eylül/2021, Kasım/2021, Ocak/2022, Mart/2022, Mayıs/2022, Temmuz/2022

 

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210609-1.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

 

Bilgilerinize sunarız.