Bedelsiz İhracat Tebliğ Taslağı Hakkında

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, 10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 sayılı "Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 444’üncü maddesi mucibince Bakanlıklarının (İhracat Genel Müdürlüğü) İhracat Rejimi Kararı da dahil olmak üzere, ihracata dair mevzuatı hazırlamakla yetkili kılındığı belirtilmektedir. Anılan yazıda devamla, 06/01/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İhracat Rejimi Kararı'nın 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde bedelsiz ihracatı düzenlemeye anılan Bakanlığın yetkili olduğu hükmü yer almakta olup, 6.6.2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İhracat Yönetmeliği'nin 4’üncü maddesinde "Karşılığında yurt dışından bir ödeme yapılmaksızın yurt dışına mal çıkarılması" olarak tarif edilen bedelsiz ihracata ilişkin usul ve esasların Bakanlıklarınca belirleneceği hususunun hükme bağlandığı ifade edilmektedir.

Bununla birlikte, bedelsiz ihracata ilişkin izin taleplerinin halihazırda 12 Temmuz 2008 tarihli ve 26934 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan "Bedelsiz İhracata İlişkin 2008/12 sayılı Tebliğ" kapsamında ilgili Gümrük İdareleri ile İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından sonuçlandırıldığı, ancak uygulamada bürokrasinin azaltılarak başvuruların daha kısa sürede neticelendirilmesini teminen anılan Tebliğ'de düzenleme yapılması ihtiyacının ortaya çıktığı belirtilmektedir. Bu çerçevede, anılan Tebliğ'in 2’nci maddesinin 2. fıkrasının yürürlükten kaldırılarak 3’üncü maddesinin yeniden düzenlenmesi ve anılan Tebliğ'e bir yetki maddesi eklenmesi suretiyle, bedelsiz ihracat başvurularının tek pencere sistemi kapsamında doğrudan ilgili gümrük idaresince sonuçlandırılması amacıyla hazırlanan ve gerekçesi ile birlikte bir örneği ekte yer alan Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı hakkında görüş ve önerilerin bildirilmesi talep edilmektedir.

Bilgileri ile söz konusu taslağa ilişkin adı geçen Bakanlığa iletilmek üzere görüş ve önerilerinin 4 Mart 2020 Çarşamba günü mesai bitimine kadar [email protected] adresine bildirilmesi gerekmektedir.

Tebliğ taslağına ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,