Çocuk Giysilerinde Kullanılan Kordon ve Büzme İpleri

Sayın Üyemiz,

 

T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Tekstil ürünlerinin ürün güvenliği bağlamında mevzuat hükümlerine uygun ve güvenli bir şekilde piyasaya arz edilmesinin sağlanması ve denetlenmesinin Bakanlıkları sorumluluğunda olduğu, denetimlerin ise fiziksel riskler bakımından Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği, kimyasal riskler bakımından Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik,  etiket bilgilendirmeleri bakımından ise Tekstil Elyaf İsimleri ve Tekstil Ürünlerinin Elyaf Kompozisyonlarıyla İlgili Etiketleme ve İşaretleme Hakkındaki Yönetmelik doğrultusunda gerçekleştirilmekte olduğu bildirilmektedir.

 

Bakanlıklarınca ağırlıklı olarak okul döneminde yapılan denetimler olmak üzere, tekstil ürünlerinde 2021 yılında gerçekleştirilen denetimlerdeki güvensizlik tespitlerinin büyük oranda söz konusu ürünlerin Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği uyarınca “TS EN 14682-Çocuk

giysilerinde güvenlik-çocuk giysilerinde kullanılan kordon ve büzme ipleri – Özellikler” standardına uygun olmamasından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Çocukların sağlık ve güvenliğini doğrudan etkileyen bu tür güvensizliklere ilişkin olarak Bakanlıklarınca idari para cezasının yanı sıra ilan, piyasaya arzın yasaklanması ve piyasadan toplatılma yaptırımları uygulanmakta olduğu belirtilmektedir.

 

Bununla birlikte, AB üyesi ülkelerce piyasaya arzı yasaklanan, piyasadan toplatılan veya geri çağırılan tehlikeli tüketici ürünleri hakkında hızlı bilgi alışverişine imkân tanıyan Topluluk Hızlı Alarm Sisteminde (RAPEX) 2019, 2020 ve 2021 yıllarında ülkemiz menşeli ürünlerle ilgili toplam 148 bildirim yapıldığı, bu bildirimlerin 54’ünün giysilerde kullanılan kordon ve büzme iplerinin standartlara uygun olmamasından kaynaklanan boğulma ve yaralanma riskleri nedeniyle çocuk giysilerine yönelik olduğu görülmektedir. RAPEX aracılığıyla bildirilen ürünlerin ülkemiz piyasasına da arz edilip edilmediğinin tespiti ve gerekli önlemlerin alınabilmesine yönelik denetimler Bakanlıklarınca yapılmaktadır. Bununla birlikte, 12/3/2021 tarihinde yürürlüğe giren 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki ülkelere ihraç edilen veya ihraç edilmesi hedeflenen ürünlerin de güvenli olması gerektiğini hüküm altına alarak, uygun olmayan ürünlere yönelik yeni yaptırımlar öngörmektedir.

 

Bu çerçevede, tekstil ürünlerine ilişkin olarak gerek çocuklarımızın fiziksel risklerden korunmasını temin etmek, gerekse AB üyesi ülkelerdeki Türk malı imajının korunması ve ihracatçılarımızın olası maddi kayıplarının önüne geçilebilmesi amacıyla tekstil üretici ve ihracatçılarımızın anılan mevzuat ve özellikle“TS EN 14682- Çocuk giysilerinde güvenlik – çocuk giysilerinde kullanılan kordon ve büzme ipleri – Özellikler” standardına uygun ve güvenli ürünleri piyasaya arz ve ihraç etmeleri gerekmektedir.

 

Bilgilerinize arz ederiz.