Dahilde işleme İzin Belgesi'nde GTİP Hatasının Nelere Sebep Olacağını Biliyor Musunuz ?

Sayın Üyemiz,

 

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 234 üncü maddesinin ikinci fıkrası "Dahilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ve tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimi hükümlerine tabi eşyaya ilişkin olarak yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra kontrol sonucunda; birinci fıkrada belirtilen farklılıkların tespiti durumunda vergi farkının yarısı tutarında idari para cezası verilir." hükmünün amir olduğu belirtilmektedir.

 

Yazıda devamla, 2010/17 sayılı Genelgede ise, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen eşyaya ilişkin olarak beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra kontrol sonucunda 234 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen farklılıkların tespit edilmesi halinde; 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 15 inci maddesi, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 231 inci maddesi ve dahilde işleme rejimi hükümlerinin ihlal edilmesine ilişkin hususları düzenleyen 238 inci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Dahilde İşleme İzin Belgesi/ İzninin kapatılıp kapatılmadığına bakılmaksızın 234 üncü maddenin 2 nci fıkrasında öngörülen para cezasının tahsil edilmesinin yanısıra Dahilde İşleme İzin Belgesi/ İzninin kapatılmamış olması halinde, ithal eşyasının vergilerinin; teminata bağlanmış olması durumunda farklılığa isabet eden verginin de teminata bağlanması, tahsil edilmiş olması durumunda ise farklılığa isabet eden verginin de tahsil edilmesinin gerektiği hüküm altına alındığı ifade edilmektedir.

 

Bu çerçevede,

  • Dahilde işleme rejimi kapsamında tescil edilen bir ithalat beyannamesinde 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 234 üncü maddesine temas eder bir GTİP farklılığı tespiti halinde para cezası bakımından, yeni GTİP`in ilgili dahilde işleme izin belgesinin/izninin ithalat listesinde kayıtlı olup olmadığına, belgede/izinde revize yapılıp yapılmadğına bakılmaksızın Kanunun 234/2 inci maddesinin uygulanması,
  • Yeni tespit edilen GTİP'in belgede/izinde kayıtlı olması veya belge/izinde kayıtlı olmaması, ancak revize yoluyla belge/izne dercedilmesi halinde beyannamede düzeltme yapılarak, şartlı muafiyet sisteminde vergi farkının teminata bağlanması, geri ödeme sisteminde vergi farkının tahsil edilmesi,
  • Yeni tespit edilen GTİP`in belgede/izinde kayıtlı olmaması ve söz konusu yeni GTİP`e ilişkin belgede/izinde revize yapılmaması halinde, söz konusu eşyanın tabi tutulacağı gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma ilişkin hükümler çerçevesinde işlemlerin tekemmül ettirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.