Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Mücbir Sebep Halleri Hk

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atfen, 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler ve İskenderun Limanı'nda çıkan yangın sebebiyle Dahilde İşleme Rejimi kapsamı ithal eşyası/ihraç ürünü zayi olan ihracatçılarımız tarafından iletilen şifahi değerlendirme talepleri ile 15.03.2023 tarihinde Sayın Bakanımız başkanlığında gerçekleştirilen TİM Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısında gündeme getirilen söz konusu eşyaya ilişkin olarak mücbir sebebe istinaden Dahilde İşleme Rejimi kapsamında izlenebilecek usullere ilişkin bilgi taleplerinin değerlendirildiği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Mer’i 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin 27’nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca; deprem, sel, don, fırtına, kasırga vb. tabii afetler ve yangın gibi mücbir sebep ile fevkalade haller nedeniyle Dahilde İşleme Rejimi kapsamı ithal eşyası/ihraç ürünü zayi olan firmaların ilgili mahkemeye başvurmak suretiyle zayi olan eşya/ürünün durumunu öncelikle tespit ettirmesi gerektiği, söz konusu tespite ilişkin tebligatın mahkeme tarafından belge için Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü), izin için ise ilgili gümrük idaresine yapılması ertesinde, belge/izin sahibi firmanın mevcut durumu gösterir mahkeme tespitiyle birlikte başvuru yapması halinde firmanın talebine göre belge/izin kapsamı ithal eşyasına tekabül eden ihracat aranmamakta ya da söz konusu telef olan veya kaybolan eşya kadar yeniden ithalata izin verildiği belirtilmektedir.

Bununla birlikte, deprem, sel, don, fırtına, kasırga vb. tabii afetler ve yangın gibi mücbir sebep ile fevkalade haller nedeniyle belge/izin sahibi firmanın üretim tesisinin kullanılamaz hale gelmesi durumunda, bu duruma dair delil tespiti işlemi talep olunan mahkemece Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü)/gümrük idaresine tebligat yapılması ertesinde, firmanın başvurması halinde belge/izin kapsamında ithal edilen eşya bütün hak ve mükellefiyetleri ile birlikte, Dahilde İşleme Rejiminden yararlanma koşullarına sahip başka bir firmaya, gümrük gözetimi ve denetimi altında (belge için Bakanlığın uygun görüşü alındıktan sonra) devredilebildiği belirtilmekte olup, bu kapsamda, belge/izin sahibi ihracatçı firmaların belirtilen usuller çerçevesinde müracaatları halinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanabileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.