Dahilde İşleme Rejimi Mevzuatında Yapılan Değişiklik

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığından iletilen bir yazıya atıfla, İhracat Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan çalışmalar kapsamında 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı'nda ve 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde değişiklik yapılmasına ilişkin mevzuatın 14.09.2022 tarihli ve 31953 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği ifade edilmektedir.
Söz konusu mevzuat değişikliği ile;
a) Firmaların dahilde işleme izin belgesi kapsamında getirdikleri eşyanın yarı mamul olarak ihraç edilmesinden ziyade, yurt içinde işlem görme sürecini artırmak suretiyle katma değerli bir şekilde mamul eşya olarak ihraç edilmesini sağlamak, dolayısıyla ülke ekonomisine ve istihdama sağlanan katkıyı artırmak, devralan belge sahibi firmanın ithalattan ziyade yurt içinden mal tedarikini teşvik etmek amacıyla Karar’a 9/B maddesi, Tebliğ’e ise 38/A maddesi olarak “Belge Kapsamında İşlem Görmüş Ürün Bünyesinde Kullanılan İthal Eşyasına İlişkin Hak ve Yükümlülüklerin Devri” başlıklı madde ilave edilmekte ve bu yeni uygulama ile dahilde işleme rejiminden faydalanan ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen kriterleri sağlayan firmalarımızın üretimlerini ithal girdiler yerine yurt içinden temin ettikleri mallar ile gerçekleştirmeleri; bu suretle ülkemizde elde edilen katma değerin artırılması ve ithalata bağımlılığın azaltılması hedeflenmekte,
b) Tebliğ’in 38 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında yapılan teslimlerde ilk belgenin/iznin, teslim alan ikinci belgenin kapatılmasını bekleme zorunluluğu ve bir eşyanın birden fazla belgeye silsile yoluyla teslim edilmesi durumunda belge/izin kapatma sürecinin ve takibinin zorlaşması nedenleriyle bu işlemlere ilişkin kısıtlama yetkisi alınmakta,
c) Tebliğ'in tanımlar başlıklı maddesinde grup firması tanımında gerçek kişilerin ortaklığı durumunda firmaların tanım kapsamına dahil olabilmesini teminen düzenleme yapılmakta, Bölge Müdürlükleri Ticaret Bakanlığı teşkilat yapısı çerçevesinde yeniden tanımlanmakta,
ç) Döviz kullanım oranı ve özel şart ihlali yapan belge/izin sahibi indirimli teminat hakkına sahip firmaların 2 (iki) yıl içerisinde gerçekleştirecekleri ihlallerin müteakip ihlal sayılacağı ve bu ihlallere 6 (altı) ay süreyle müeyyide uygulanacağı hususu netliğe kavuşturulmakta, indirimli teminat hakkından yararlanamayan firmaların özel şart ihlali yapmalarının önüne geçilebilmesini teminen bu firmalara yönelik olarak da müeyyide öngörülmekte,
d) İç piyasa dengelerinin korunması amacıyla Ticaret Bakanlığınca konulan önceden ihracat veya önceden ithalat özel şartlarının ihlali durumunda ihlali gerçekleştiren firmaya yönelik müeyyide düzenlenmekte,
e) Ülkemizde faaliyet gösteren uluslararası ilaç firmalarının halihazırda Dahilde İşleme İzni altında yürüttüğü ilaç etken maddeleri bedelsiz ithalat işlemlerinin, Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yürütülebilmesine imkan sağlanması amacıyla düzenleme yapılmakta,

f) “Genel salgın hastalık” durumunun mücbir sebep ve fevkalade haller kapsamında değerlendirilmesi amacıyla düzenleme yapılmakta,
g) Temsilci vasıtasıyla yapılan ithalatta temsilcinin, madde metninde belirtilen durumlarda beyanname konusu eşyanın ithalatı esnasında alınmayan vergiden, belge/izin sahibi firma ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olması öngörülmekte,
ğ) Gümrükler Genel Müdürü, DİR Değerlendirme Kuruluna katılabilmesini teminen Karar’daki ilgili madde metnine eklenmekte, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlanmış olması nedeniyle anılan Genel Müdürlük madde metninden çıkartılmakta, Kurula katılımı öngörülen Strateji ve Bütçe Başkanlığı maddeye ilave edilmekte,
h) Dahilde İşleme İzin Belgelerindeki süre uygulamalarına paralellik sağlanması amacıyla Dahilde İşleme İzinlerde kapatma müracaatı süresi izin süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay olarak; ek süre müracaatı süresi ise 2 (iki) ay olarak değiştirilmekte, ayrıca Dahilde İşleme İznine ilişkin işlemlerin de elektronik ortamda yürütülebileceği düzenlenmekte,
ı) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında mülga Ekonomi Bakanlığı ve mülga Gümrük ve Ticaret Bakanlığının birleştirilerek Ticaret Bakanlığı olarak teşkilatlandırılması nedeniyle mezkûr Kararnameye uyum amaçlı düzenlemeler yapılmakta olduğu ifade edilmektedir.


Bilgileriniz rica olunur.