Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/8) Hakkında

Sayın Üyemiz;

 

Ticaret Bakanlığınca hazırlanarak 28 Kasım 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nde (İhracat: 2006/12) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/8)” ile Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’ne Geçici 34’ üncü madde eklenmiş ve bahse konu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri ile ihracat taahhüt hesabı müeyyideli olarak kapatılmış ancak müeyyidesi kısmen de olsa tahsil edilmemiş olan dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilmesine imkan tanınmıştır.

İlgili Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, Tebliğ’e https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191128-5.htm adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.