DİR-Mücbir Sebep Ek Süre Onayı

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında vuku bulan savaş hali göz önünde bulundurularak, ihracatçı firmalarımızın ihracat taahhütlerini yerine getirmelerinin kolaylaştırılmasını teminen yürürlüğe konulan 04/04/2022 tarihli ve 73486875 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile; 04/04/2022 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibariyle taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine/izinlerine; belge/izin ihracat taahhüdünde yer almakla beraber gerçekleştirilemeyen ihracatın Ukrayna ve Rusya'ya yapılmasının kararlaştırıldığının akreditif, kontrat, anlaşmalar vb. bir belgeyle tevsik edilmesi veya belge sahibi firmaların son 4 (dört) takvim yılı itibarıyla ihracatının bir kısmının adı geçen ülkelere gerçekleştirildiğinin tespiti kaydıyla en geç belge/izin süresi sonundan itibaren belge için üç (3) ay içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne, izin için ise bir (1) ay içerisinde ilgili gümrük idaresine müracaat edilmiş olması halinde, ilave süre talebinin uygun görüldüğü tarihten itibaren, İhracat: 2006/12 Sayılı Tebliğ'in 25 ve 49 uncu maddeleri çerçevesinde 6 (altı) aya kadar ek süre verilebilmesi,- 04/04/2022 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibariyle taahhüt hesabı henüz kapatılmamış hariçte işleme izin belgelerine/izinlerine; geçici ihracatın Ukrayna ve Rusya'ya yapılmasının kararlaştırıldığının akreditif, kontrat, anlaşmalar vb. bir belgeyle tevsik edilmesi veya belge sahibi firmaların son 4 (dört) takvim yılı itibarıyla ihracatının bir kısmının adı geçen ülkelere gerçekleştirildiğinin tespiti kaydıyla en geç belge süresi sonundan itibaren bir (1) ay içerisinde Ticaret Bakanlığına müracaat edilmiş olması halinde, ilave süre talebinin Ticaret Bakanlığı tarafından uygun
görüldüğü tarihten itibaren, İhracat:2007/5 Sayılı Tebliğ'in 9 ve 24 üncü maddeleri çerçevesinde 6 (altı) aya kadar ek süre verilebilmesi, -04/04/2022 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı henüz kapatılmamış vergi, resim, harç istisnası belgelerine ve işbu onay tarihinden önce kullanılmış belgesiz ihracat kredilerine; vergi, resim, harç istisnası belgelerine konu işlemler için bu işlemlerin Ukrayna ve Rusya ile ilişkili olduğunun; belgesiz ihracat kredileri kapsamında taahhüt edilen ihracat için ise taahhüt edilen ihracatın gerçekleştirilemeyen bir kısmının Ukrayna ve Rusya ile yapılacağının akreditif, proforma fatura, kontrat, anlaşmalar vb. bir belgeyle tevsik edilmesi veya son 4 (dört) takvim yılı itibarıyla ihracatlarının bir kısmının adı geçen ülkelere gerçekleştirildiğinin tespiti kaydıyla, vergi resim harç istisnası belgesi kapsamında en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde Ticaret Bakanlığınca, belgesiz ihracat kredisi kapsamında ise en geç kredinin istisnadan yararlanma süresinin sonunu takip eden 1 (bir) ay içerisinde ilgili bankaya müracaat edilmesi halinde, ihracat süresi (ek süre dâhil) bitim tarihinden itibaren yapılan işlemlerin taahhüde sayılabilmesi ve vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılabilmesini teminen, İhracat: 2017/4 sayılı Tebliğ'in 17 ve 22 nci maddeleri çerçevesinde 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilmesi,- İhracat:2005/2 sayılı İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ uyarınca düzenlenen D3 kodlu dahilde işleme izin belgeleri kapsamında ihracat da yapılabildiği hususu göz önünde bulundurularak; 04/04/2022 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı henüz kapatılmamış D3 kodlu dahilde işleme izin belgelerine; belge ihracat taahhüdünde yer almakla beraber gerçekleştirilemeyen ihracatın Ukrayna ve Rusya'ya yapılmasının kararlaştırıldığının akreditif, kontrat, anlaşmalar vb. bir belgeyle tevsik edilmesi veya belge sahibi firmaların son 4 (dört) takvim yılı itibariyle ihracatının bir kısmının adı geçen ülkelere gerçekleştirildiğinin tespiti kaydıyla, belge süresi içinde veya en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde Ticaret Bakanlığına müracaat edilmiş olması halinde, ilave süre talebinin Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görüldüğü tarihten itibaren, İhracat:2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin 25 inci ve 49 uncu maddeleri ile İhracat:2005/2 sayılı İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ'in 11 inci ve 12 nci maddeleri çerçevesinde 6 (altı) aya kadar ek süre verilebilmesi,- Ayrıca, 04/04/2022 tarihinden önce ve yukarıda zikredilen başvuru süreleri içerisinde Ticaret Bakanlığına ek süre müracaatında bulunmuş olmakla beraber bu başvuruları reddedilen firmaların da bu süreler zarfında müracaat etmiş olması nedeniyle bu onayda tanınan ek süre imkanlarından yararlanabilmesi, Söz konusu Onayın ise 31/12/2022 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılması uygun görüldüğü ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, yukarıda maruz ek süre uygulamasının ne şekilde tatbik edileceğine ilişkin bir takım tereddütlerin giderilebilmesini teminen aşağıdaki hususlarda ilave bir açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.


- Ek süre uygulamasından eksik ihracatı (belge kapsamındaki herhangi bir ihracat kaleminin öngörülen miktarının %100'ünün gerçekleşmediği veya belgenin gerçekleşen sarfiyat tablosunda eksi değer bulunması hali) olan firmalarımız yararlanabileceği,  ekspertiz raporunun süresi içerisinde alınmaması, döviz kullanım oranının aşılması gibi gerekçeler tek başına ek süre verilmesine mesnet teşkil etmeyecek, bununla birlikte eksik ihracatın tamamlanması için alınan süre zarfında bu eksiklikler de ihracatçı firmalarımız tarafından giderilebileceği,
- İhraç ürünün birden fazla ithal girdinin işlenmesi suretiyle oluşturulduğu durumlarda, ihracatın gerçekleştirilebilmesi ancak girdilerin tümünün ithalatının tamamlanması ile mümkün olabileceği, bu sebepten ötürü, sadece belge kapsamındaki ihracata değil belge süresine bir bütün olarak ek süre verilebilmesi imkanı getirildiği,

Son dört takvim yılı (2018, 2019, 2020, 2021) içerisinde Ukrayna ve/veya Rusya'ya dahilde işleme rejimi veya başka bir gümrük rejimi kapsamında ihracat gerçekleştiren firmalarımızın ek süre talepleri ,belge/izin ihracat taahhüdünde yer almakla beraber gerçekleştirilemeyen ihracatın Ukrayna ve Rusya'ya yapılmasının kararlaştırıldığının akreditif, kontrat, anlaşmalar, proforma fatura vb. bir belgeyle tevsik edilmesine gerek olmaksızın, firmanın ihracat kayıtları (DİR Otomasyon sisteminde yer alan bilgiler veya firmanın sunmuş olduğu 10.00 rejim kodlu beyannamenin elektronik ortamda teyidi) tetkik edilerek sonuçlandırılabileceği,
- Son dört takvim yılı içerisinde adı geçen ülkelere ihracat gerçekleştirmeyip bu ülkelere sadece 2022 yılı içerisinde ihracat gerçekleştiren veya gerçekleştirecek olan ihracatçı firmalarımızın ise belge/izin ihracat taahhüdünde yer almakla beraber gerçekleştirilemeyen ihracatın Ukrayna ve Rusya'ya
yapılmasının kararlaştırıldığının akreditif, kontrat, anlaşmalar, proforma fatura vb. bir belgeyle tevsik edilmesi gerektiği,

- Performans, süre kaydırımı vb. gerekçelerle ek süre hakkı olan açık durumdaki belgeler henüz bu haklarını kullanmamış olsa da Onay kapsamındaki ek süre imkanından yararlanabileceği,
- Belge süre sonunun üzerinden 3 ay geçen belgelerin Onay kapsamındaki mücbir sebep ek süre imkanından yararlanabilmesi için belge orijinal süresi ve/veya sonrasındaki üç ay içinde yapılmış ve reddedilen herhangi bir ek süre talebi bulunması gerektiği ifade edilmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.