E – Fatura Uygulaması Hakkında

Sayın Üyemiz;

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıda, Bakanlıkça yürütülmekte olan, ihracat işlemlerinde “Kağıtsız Gümrük İşlemleri Projesi” kapsamında gümrük beyannamesi eki tüm belgeler ve beyanname işlemleri ile ilgili tüm taleplerin elektronik ortama alınacağı ve pilot olarak başlatılan uygulamanın Nisan ayı sonuna kadar aşamalı olarak gümrüklerde yaygınlaştırılacağı bildirilmektedir. Anılan yazıda devamla, 30/06/2017 tarihli ve 2017/7 sayılı Genelge ile 01/07/2017 tarihinden itibaren ihracat işlemlerinde e-fatura uygulamasının devreye sokulmuş olmasından bahisle, ihracat işlemlerinde e-fatura kullanımına ilişkin incelemede, e-fatura uygulamasına kayıtlı olan yükümlüler tarafından hem 0886 (e-fatura kodu) hem de 0100 (kağıt fatura) kodunun ihracat beyannamesine eklendiği, ayrıca e-fatura kullanıcısı olmasına rağmen bazı firmaların yalnızca kağıt fatura ile işlem yaptıklarının görüldüğü ifade edilmektedir.

Bu doğrultuda, bahse konu yazda e-fatura uygulamasına kayıtlı olan firmaların ihracat beyannamesinin tescil aşamasında 0886 kodlu e-fatura ile birlikte 0100 kodlu kâğıt faturanın beyannamenin aynı kaleminde kullanılmasının engellenmesine yönelik bir teknik düzenleme yapıldığı ve söz konusu düzenlemenin 08/04/2019 tarihi itibarıyla devreye girdiği belirtilmektedir.

Diğer taraftan, e-fatura kullanıcısı olup da kâğıt fatura ile işlem yapan firmalar ile ilgili olarak ise Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan 08/03/2019 tarihli ve 42521299 sayılı yazıya atıfla, e-fatura olarak düzenlenmesi gereken bir ihracat işlemine kağıt (matbu) fatura düzenlenmesi halinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde cezai işlem gerektireceği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, ihracat işlemlerinde kağıtsız gümrük uygulamasının başarılı bir şekilde yürütülebilmesini teminen, e-fatura uygulamasına kayıtlı firmalarca ihracat işlemlerinde 494 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 3’üncü maddesinde belirtilen haller dışında, yalnızca e-fatura kodu olan 0886 ile işlem yapılması gerektiği ifade edilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.