Fire ve Kullanım Oranları

Sayın Üyemiz,

 

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda;

 

  • 2015/2 sayılı Tekstil, Konfeksiyon, Deri ve Deri Ürünlerine ilişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesinin “fire oranları” başlıklı 8. Maddesinde “ İşbu Genelge’de belirtilen oranları aşmamak (aşması halinde, Genelge’deki oranlar esas alınır.) kaydıyla kapasite raporundaki (kapasite raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için ilgili kurumdan alınan belge) fire, kullanım ve ikincil işlem görmüş ürün oranları esas alınarak DİİB düzenlenir. Bahse konu fire oranlarının kapasite raporunda yer alması halinde ise, Genelge’de belirtilen oranları aşmamak kaydıyla kapasite raporundaki fire oranları esas alınır. Ancak, belge kapatma aşamasında gerçekleşen fire oranları belge düzenlenme aşamasındaki fire oranlarından düşük ise gerçekleşen fire oranları dikkate alınarak belge taahhüt hesabı kapatılır. Ancak, işbu Genelge’de belirtilen fire ve kullanım oranları azami oranları göstermekte olup, söz konusu oranların DİİB düzenlenmesi aşamasında esas alınması Tebliğ’in 44 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde firmanın sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.” Hükmünün yer aldığı,
  • Yapılan denetim ve kontrollerde, Dahilde İşleme İzin belgelerinin düzenlenme aşamasında firmaların fire ve kullanım oranlarını genelgeye göre azami oranlar üzerinden beyan ederek belge talebinde bulundukları ancak fiiliyatta bunun çok altında rakamlarla üretim yapıldığının tespit edildiği,
  • Bu bağlamda, Tekstil ve Konfeksiyon sektöründe bundan sonra düzenlenecek tüm belgelere Genelgede yer alan yukarıdaki hükümle ilgili konuya bir kez daha dikkat çekilebilmesini teminen “İş bu belge kapsamında üretilecek ürünler için verilen fire ve kullanım oranları, 2015/2 sayılı Genelgeye göre verilebilecek azami oranlar olup, üretim aşamasında gerçekleşen değerlerin bu oranların altında kalması durumunda anılan Genelgenin 8. maddesinde de yer aldığı üzere kapatma işlemlerinin bu oranlar üzerinden gerçekleştirilmesine yönelik belgenin revize edilmesi firmanın sorumluluğundadır.” Özel şartının konulmasına karar verildiği,
  • Diğer taraftan, yukarıda bahsi geçen hususlarla ilgili firmaların ileride yaşanacak mağduriyetlerinin önüne geçilebilmesini teminen 2015/2 sayılı Tekstil, Konfeksiyon, Deri ve Deri Ürünlerine ilişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesinin yayımlanma tarihi olan 13.05.2015 tarihinden sonra düzenlenmiş tüm belgelerin bir defaya mahsus olmak 14.06.2021 tarihinden itibaren 3 ay içerisinde bağlı bulundukları Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek gerçekleşen fire ve kullanım oranlarını beyan ederek gerekli düzeltme işlemlerinin yapılmasına olanak sağlandığı (Taahhüt hesabı kapatılmış olan belgelerde de yeniden bir yazışmaya gerek kalmaksızın Bölge Müdürlüklerince taahhüt hesabı açılarak yeni duruma göre kapatma işlemlerinin tekemmül ettirilmesi gerekmektedir.)

 

Belirtilmektedir.

 

 

Bilgilerinize sunarız.