Florlu Sera Gazı İçeren Ürün veya Ekipmana Müdahale Eden Gerçek ve Tüzel Kişilerin Belgelendirilmesine İlişkin Tebliğ Taslağı Hk.

Sayın Üyemiz,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan bir yazıda, ülkemizin 1991 yılında taraf olduğu Ozon Tabakasını İncelten Maddelere dair Viyana Sözleşmesi ve Montreal Protokolü kapsamındaki ulusal ve uluslararası çalışmaların Bakanlıkları koordinasyonunda yürütüldüğü, florlu sera gazlarından kaynaklanan emisyonların kontrol altına alınması amacı ile 4.1.2018 tarihli ve 30291 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmeliğin 12. maddesinin 4. bendinde "Florlu sera gazı içeren veya çalışması florlu sera gazlarına dayalı olan cihazlara müdahale eden kullanıcıların eğitim ve belgelendirme işlemleri, belge iptali, sınav ve ilgili diğer işlemlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça düzenlenir" hükmünün yer aldığı, ayrıca, aynı yönetmeliğin Geçici l. maddesinde "Nitelikleri 7.4.2017 tarihli ve 30031 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelikte belirtilen teknik personel, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 (iki) yıl süreyle ürün veya ekipmana müdahale edebilir" hükmünün yer alığı ve bu sürenin 4.1.2020 tarihi itibarıyla biteceği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, anılan Yönetmelik hükümlerine istinaden hazırlanmış olan ve ekli dosyada yer alan "Florlu Sera Gazı İçeren Ürün veya Ekipmana Müdahale Eden Gerçek ve Tüzel Kişilerin Belgelendirilmesine İlişkin Tebliğ" taslağına ilişkin görüş ve önerilerin bildirilmesi istenmektedir.

Taslağa ilişkin görüş ve önerilerin 25 Kasım 2019 günü mesai bitimine kadar Şubemiz mail adresi olan [email protected] ‘ye iletilmesi rica olunur.

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.