Geri Verme Veya Kaldırma Başvurusu Formlarının Elektronik Ortama Alınması Hakkında

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, 01.04.2020 tarihli ve 31086 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 30 uncu maddesi hükmü gereğince, Gümrük Yönetmeliğinin 502 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasının  aşağıdaki şekilde değiştirildiği belirtilmektedir.

“(1) Gümrük vergilerinin ve para cezalarının geri verilmesi veya kaldırılması başvurusu, bu vergileri ve cezaları ödeyen veya ödemekle yükümlü olan kişi veya bunların temsilcileri veya hak ve yükümlülükleri devralan kişi tarafından Ek-78’de yer alan Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formu ile elektronik olarak ilgili gümrük idarelerine yapılır. Bu Forma gerekli belgeler de elektronik ortamda eklenir.”

“(4) Geri verme veya kaldırma başvuru formu, Ek-78’de yer alan bilgileri içerir ve bu ekin doldurulmasına ilişkin açıklama notlarına uygun olarak elektronik ortamda düzenlenir. Eksik bilgi ve/veya belge bulunması halinde tamamlanması için ilgili gümrük idaresi bir süre belirleyebilir. Bu süreye uyulmaması halinde başvuru geri çekilmiş sayılarak başvuru sahibi derhal bu durumdan haberdar edilir. Mücbir sebep ve beklenmeyen hallerde süresi içerisinde bu durumu kanıtlayan belge ile müracaat edilmesi üzerine gümrük idaresince ek süre verilir.”

Anılan yazıda devamla, yukarıda yer verilen mevzuat hükmü uyarınca, Gümrük Yönetmeliğinin 78 no.lu ekinde yer alan Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formunun elektronik ortamda sunulmasına ilişkin teknik çalışmaların tamamlandığı ve Geri Verme veya Kaldırma Talep Yönetimi Sisteminin devreye alındığı ifade edilerek, bahse konu Sistemin, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 211 ila 214 üncü madde hükümlerine göre yapılacak geri verme veya kaldırma başvuruları kapsamında, Gümrük Yönetmeliğinin 502 nci maddesi uyarınca ibrazı gereken ve anılan Yönetmeliğin 78 no.lu ekinde yer alan Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formunun elektronik ortamda ibraz edilmesine olanak tanınmakta olduğu, söz konusu Formun 08.06.2020 tarihi itibariyle adı geçen Sistem üzerinden yükümlüsü tarafından elektronik ortamda verilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Ayrıca, elektronik ortamda ibraz edilen Başvuru Formunun, Gümrük Yönetmeliğinin 502 nci maddesinin dördüncü fıkra hükmü gereğince, ilgili Gümrük Müdürlüğü tarafından şeklen incelenmesi, varsa gerekli bilgi ve belgelerin veya noksanlıklarının tamamlattırılması işlemlerinin adı geçen Sistem üzerinden gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, Elektronik ortamda yapılacak başvurulara ilişkin olarak yükümlüler tarafından izlenmesi gereken adımları gösteren kullanım kılavuzları ekte yer almakta olup, Yükümlü kullanım kılavuzlarına, ayrıca Geri Verme veya Kaldırma Talep Yönetimi Sisteminin “Yardım” başlığı altından veya Bakanlığın web sayfası üzerindeki Gümrük > Gümrük İşlemleri > Dijital Gümrük Uygulamaları > Kılavuzlar sayfasından ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

Bu itibarla, 08.06.2020 tarihi itibariyle, ekli kılavuzlarda belirtilen adımlar takip edilerek,

1. Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formunun yükümlüler tarafından Geri Verme veya Kaldırma Talep Yönetimi Sistemi üzerinde oluşturularak onaya sunulması,

2. Başvurunun onaya sunulmasının ardından, Sistemde oluşturulan Başvuru Formunun çıktısının alınması,

3. Başvuru Formu, Forma eklenmesi gereken manuel belgeler ve Sistem tarafından otomatik olarak atanan “Başvuru Numarası”nı içerir bir dilekçe ile ilgili Gümrük Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Ayrıca, 01.07.2020 tarihi itibariyle,

1) Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formunun yükümlüler tarafından Geri Verme veya Kaldırma Talep Yönetimi Sistemi üzerinde oluşturularak onaya sunulması,

2) Başvuru Formuna eklenmesi gereken belgelerin, Tek Pencere Sistemi üzerinden, Başvuru Numarası ile ilişkilendirilerek Başvuru Formuna elektronik ortamda eklenmesi,

3) Elektronik ortamda oluşturulan Başvuru Formuna Sistem tarafından otomatik olarak atanan “Başvuru Numarası”nı içerir bir dilekçe ile ilgili Gümrük Müdürlüğüne müracaat edilmesinin, gerektiği belirtilerek, 01.07.2020 tarihi itibariyle yapılması gereken işlemleri gösteren kullanım kılavuzlarının güncellenerek Geri Verme veya Kaldırma Talep Yönetimi Sistemi ile Bakanlık web sayfasına bilahare ekleneceği ifade edilmektedir.

Kılavuzu ulaşılabilecek web adresi: https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/dijital-gumruk-uygulamalari/kilavuzlar

EK: Kullanım Kılavuzu (12 sayfa)

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,