Helal Akreditasyon Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Helal Akreditasyon Kurumundan alınan bir yazıya atıfla, yurt içinde ve yurt dışında yerleşik helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek, bu kuruluşların ulusal ve uluslararası standartlara göre faaliyette bulunmalarını ve bu suretle düzenledikleri belgelerin ulusal ve uluslararası kabulünü temin etmek üzere faaliyet gösteren, Türkiye'de helal akreditasyon hizmeti sunma yetkisine sahip tek kurumun Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) olduğu belirtilmektedir.
Anılan yazıda devamla, 04/06/2022 tarihli ve 31856 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 10 uncu ve 11 inci Maddesi ile değişik 7060 sayılı Helal Akreditasyon Kurumu ile ilgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun uyarınca ithalat da dahil olmak üzere iç piyasaya arz edilecek tüm ürün ve hizmetlere yönelik helal belgesi düzenleyen kuruluşlara HAK tarafından akredite olma zorunluluğu getirildiği, mevzubahis değişikliğin 1 (bir) yıllık geçiş sürecinin ardından uygulamaya alınacağı, geçiş sürecinin ardından akredite olmaksızın helal belgesi düzenlediği tespit edilen kuruluşlara HAK tarafından 1 (bir) milyon TL’ye kadar idari para cezası uygulanacağı bildirilmektedir.
Bununla birlikte, HAK'tan akredite olmadan yetkisiz bir şekilde belge düzenleyen kuruluşlardan helal belgesi alarak bu belgeye istinaden ürünleri üzerinde helallik işareti/markalarına yer veren işletmelerin, 10/01/2015 tarihli 29232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin ''Doğruluk ve dürüstlük'' , ''İtibardan haksız yararlanma'' , ''Aldatıcı eylemler'' maddelerindeki hüküm ve ilkelere aykırı etmiş olacaklarından ötürü Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu vasıtasıyla yukarıda anılan mevzuata göre idari para cezalarına tabi olabileceği bildirilmektedir.
Öte yandan, ülkemizde helal belgelendirme gönüllülük esasına dayanmakla birlikte, kuruluşunuz/derneğiniz/birliğiniz bünyesindeki işletmelerin/üyelerin helal belgesine sahip olmaları halinde, söz konusu belgelerin yukarıda bahsi geçen Kanun değişikliğinin yürürlüğe gireceği tarih olan 04/06//2023 itibariyle HAK tarafından akredite edilmiş güvenilir belgelendirme kuruluşlarından alınmış olması gerektiği belirtilmekte olup, yetkisiz belgelendirme kuruluşlarından helal belgesi almış olan firmaların, söz konusu kuruluşların HAK'tan akredite edilmelerini sağlamaları, bunun mümkün olmaması halinde ise HAK'tan akredite kuruluşlardan belgelerini yenilemeleri, firma mağduriyetine mahal verilmemesi açısından önem arz ettiği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.