İDMİB - 2021 Yılı MICAM MILANO & MICAM LINEAPELLE Fuarları Nakliye Teklifleri Hakkında

MICAM & LINEAPELLE FUARLARI NAKLİYE ŞARTNAMESİ

Sergilenecek ürünler: Ayakkabı, çanta, deri, aksesuar

Fuar tarihleri: MICAM: 21-24 Şubat 2021

            LINEAPELLE: 24-26 Şubat 2021

            MICAM : Eylül 2021

            LINEAPELLE: Eylül 2021


 

Fuar Öncesi


- Katılımcı firmalardan gönderecekleri ürünlere ilişkin bilgilerin ve gümrükleme hizmetleri için gerekli belgelerin (mal listesi) toplanması ve takibi,
- Bu bilgiler ışığında gümrük çıkış işlemleri için Gümrük Beyannamesinin  hazırlatılması,
- Firmaların ürünlerinin toplanmasının takibi ve sevkiyat öncesi depolanması
- İstanbul çıkış gümrüklemesinin yapılması,
- İstanbul – Fuar mahalli karayolu / havayolu nakliyesi,
- Fuar mahalli gümrük giriş işlemlerinin en geç fuarın başlangıç tarihinden 3 gün önce bitirilmesi,

 

Fuar Sonrası
- Fuar mahalli – İstanbul karayolu nakliyesi
- İstanbul giriş gümrük işlemleri,
- Malların İstanbul’da firmalar tarafından alımına kadar depolanması

 

Genel
- Fuar bazında sergi ürünlerinin nakliye ve gümrüklemesinden bütünüyle sorumluğun üstlenilmesi, oluşabilecek aksaklıkların sorumluluğunun alınması,
 
 
*** Fuar alanı hizmetleri İtalya’daki acente tarafından yapılmaktadır.
( yerel acenta ve / veya nakliyeci firma tarafından )
- İtalya gümrük giriş/çıkış işlemlerinin yürütülmesi
- Ürünlerin fuarların kurulum günlerinde saat 10:00’da firmaların stantlarına teslim edilmesi,
- Boş kolilerin stantlardan alınıp depolanması,
- Fuarın son günü saat 16:00’da boş kolilerin firmaların standına dağıtımı,
- Dolu kolilerin aynı gün saat 18:00’de firmaların stantlarından teslim alınması,

 
 

 Karayolu
Fuar yerel gümrük işlemleri dahil teklif:
Fuar alanında yetkili acenta ile koordinasyon ile yerel acenta’nın İtalya gümrük giriş/çıkış işlemlerini, fuar alanında dağıtım-depolama hizmetlerini yürütmesi ve bu hizmet bedellerini de içeren fiyat teklifi

( Teklifler 2021 yılı ; Micam Milano ve Lineapelle Milano fuarlarının 2 dönemi için verilmelidir )
 
 

 

Teklifte bulunması gereken bilgiler:
-       Firmaların istanbul’da nakliyeci deposuna ürünleri teslim tarihi           : ………….
-       Ürünlerin fuar sonrası istanbul’da tahmini dağıtım tarihi                        : ………….
 
 
Önemli NOTLAR:
 
Tekliflerde fiyat uygunluğunun yanı sıra yukarıda belirtilen tarihler de dikkate alınacak olup fuar tarihine en yakın ürün toplama ve fuardan sonra en erken dağıtım tarihleri tercih sebebi olacaktır.

 

Tekliflerinizi all – in şeklinde ekteki teklif tablosuna  işleyip gönderiniz.

Teklif veren İTKİB ve İDMİB’in aynı haklara sahip olduğunu kabul eder.

İDMİB, işbu şartname kapsamında sonuçlandırılan ihale sonucunda yapılacak sözleşmeyi süresiz ve bildirimsiz tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedebilir. Sözleşmenin İDMİB tarafından haklı sebeple feshedilmesi halinde Yüklenici Firma, İDMİB’in uğrayacağı tüm doğrudan ve dolaylı zararları tazmin etmekle birlikte ayrıca sözleşme bedeli kadar cezai şart bedelini İDMİB’e ödemekle yükümlüdür.

Taraflar, imzalanacak sözleşme ile ilgili olan konularda ve Sözleşme'nin ifasına ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca tabi oldukları hukuki, idari ve teknik yükümlülüklerini eksiksiz bir biçimde yerine getirecek ve birbirlerinin bahsi geçen mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyici davranışlardan kaçınacaktır. Taraflar söz konusu verileri sözleşmeye konu faaliyetler dışında hiçbir amaçlar üçüncü kişi/kişilerle paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taraflar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek ve söz konusu verileri koruma altına almak amacıyla her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır.

Sözleşmeden doğacak her türlü damga vergisi, resim, harç Yüklenici Firma tarafından ödenecektir.

Taraflar yapılacak sözleşmedeki adreslerini tebligat adresi olarak gösterdiklerini, adres değişikliklerinin yazılı olarak noter kanalı ile bildirilmediği takdirde, bu adreslere yapılan her türlü tebligatın geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.

Taraflar arasında çıkacak her türlü anlaşmazlıklarda İDMİB defter kayıt, belgeleri ve bilgisayar kayıtları tek başına kesin delil teşkil edecektir.

İşbu Şartnamenin bir maddesi hukuken geçersiz ise ya da geçersiz hale gelirse, bundan yapılacak sözleşmenin diğer maddeleri etkilenmez. Hukuken geçersiz maddelerin yeri, sözleşme taraflarınca zaman kaybetmeden sözleşmenin sahip olduğu ekonomik amaca en yakın geçerli madde ile doldurulur.

Ödemeler faturanın İDMİB’e tebliği ve İDMİB’in faturayı onayına istinaden İDMİB’in ödeme takvimine göre ödenecektir.

Taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde tek yetkili mahkeme İstanbul Tahkim Merkezi olacaktır.


 

  1. TEKLİF SUNMA YÖNTEMİ VE ŞARTLARI
  • Satınalma süreci TİM ve İhracatçı Birlikleri mevzuatı uyarınca kapalı zarf usulü yürütülecektir.
  • Teklifler, yazılı olarak, kapalı zarf içerisinde Sözleşme Makamının adresine posta yoluyla/elden en geç 31.07.2020 tarihinde Birliğe ulaşması sağlanacak şekilde teslim edilecektir. ( teknik şartnameyi imzalayıp zarfın içerisinde göndermeyi unutmayınız )
  • Teklif zarfa konularak iletilecektir. Zarfın üzerine bahse konu ihalenin ismi yazılıp zarfın kapatma yeri ve teklifler firmanın imza yetkilisi tarafından kaşe-imza yapılmalıdır. ( teklif ve zarfın üzerinde imza bulunmayan teklifler geçerli sayılmayacaktır. )
  • İletişim; [email protected] / 0212 454 02 15 (Teklif verme) 

İlgili Dosyalar