İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesinde Yaşanan Güncel Sorunlar

Sayın Üyemiz,


Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, 2018-32/48 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a ilişkin Tebliğ'in uygulanmasına yönelik usul ve esasların düzenlendiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İhracat Genelgesi'nin 8’inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan; “(4) Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanına yönelik mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ihracat bedellerinin bankacılık sistemiyle doğrudan ülkemize transferinin mümkün olmadığı; Irak, Libya ve Moritanya’ya yapılan ihracat işlemlerinde ihracat bedelinin bankalarca kabulünün;

a) İthalatçının Türkiye’deki bankalarda bulunan hesaplarından transferi yoluyla veya

b) İhracat bedelinin ihracat işlemiyle ilişkisi kurulmak şartıyla üçüncü bir ülkeden bankalar aracılığıyla transferi yoluyla veya

c) İhracatçının yazılı beyanının yanı sıra işlemin niteliğine göre satış sözleşmesi ya da kesin satış faturası (veya proforma fatura) ile GB’nin bir örneği/GB bilgileri ibraz edilmek kaydıyla NBF aranmaksızın efektif olarak

d) Peşin döviz olarak getirilen bedellerde, ihracatçının yazılı beyanının yanı sıra işlemin niteliğine göre satış sözleşmesi ya da kesin satış faturası (veya proforma fatura) ibraz edilmek kaydıyla NBF aranmaksızın efektif olarak yapılması mümkündür.”

hükmü uyarınca ihracat bedellerinin yurda getirilmesi usulünde anılan ülkelere belirli istisnalar sağladığı bildirilmektedir.

 

İhracatçı firmalar tarafından Bakanlıklarına intikal eden muhtelif dilekçelerde;

- Türkmenistan ve Mısır’ın da Irak, Libya ve Moritanya gibi anılan Genelgenin 8’inci maddesinin 4’üncü fıkrasına dâhil edilerek nakit beyan formu aranmaksızın işlem yapılan ülkeler arasına alınması,

- Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan sorunlar nedeniyle birçok ülke tarafından Rusya’ya mali ve ekonomik yaptırımlar uygulandığı, bu nedenle Rusya’ya yapılan ihracatlarda, ihracat bedellerinin 180 gün içinde veya verilen 90 günlük ek süre içerisinde yurda getirilmesinde zorluklar yaşandığı, “Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 sayılı Karara İlişkin Tebliğ”in 3'üncü maddesi hükümlerince fiili ihracatı gerçekleştirilen işlemlere ilişkin ihracat bedellerinin yurda getirilme süresi olan 180 gün ve ilave 90 günlük sürenin Rusya için yeterli olmadığı, ihracatçı firmaların ihracat bedellerinin Rusya bankalarından Türk bankalarına gönderilirken ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri muhabir bankalarınca blokeye alınarak bekletildiği ya da Rusya bankalarına iade edildiği, bu doğrultuda, Rusya’ya ihracatın sekteye uğramasının önüne geçilebilmesini teminen Rusya’ya yapılan ihracatların bedellerinin yurda getirilme süresinin uzatılması veya Rusya’dan yapılan ithalat bedellerine mahsup edilebilmesi amacıyla “ihracat bedelinin yurda getirilmesinde gümrük beyannamesinde yer alan tutarın yüzde ellisinin tasarrufunun serbest bırakıldığı ülkeler” arasına veya “ihracat bedelinin yurda getirilmesinde istisna tanınan ülkeler” arasına eklenmesi,

- Irak, Fas, Gambiya ve Libya’nın “ihracat bedellerinin yurda getirilmesinde tam istisna tanınan ülkeler" arasına eklenmesi,

yönünde talepler olduğu dile getirilmektedir.

 

Bu kapsamda, mezkûr taleplere ilişkin değerlendirmelerin yapılmasını teminen Türkmenistan, Mısır, Rusya, Irak, Fas, Gambiya ve Libya’daki mevcut siyasi ve ekonomik duruma bağlı olarak adı geçen ülkelere yapılan ihracat işlemlerinde ihracatçıların karşılaştıkları benzer sorunlara ilişkin detaylı bilgiye ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda bahse konu ülkelere ihracatta karşılaşılan sorunların veya görüş ve değerlendirmelerinizi ekteki sorun görüş ve değerlendirme formu doldurularak 12.08.2022 tarihi mesai bitimine kadar [email protected] adresine iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

EK: Sorun Görüş ve Değerlendirme Formu

İlgili Dosyalar