İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapılması Hk.

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’den alınan bir yazıda bildirildiği üzere; ihracat bedellerin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esaslar Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48) ile düzenlenmiş bulunmaktadır.

 

İhracatçılardan TİM’e ve ilgili kurumlara ulaşan bazı taleplerde bazı ülkelerden ihracat bedellerinin bankacılık kanalıyla alınamadığı; yürürlükteki tebliğ ve genelge uyarınca banka dışı kanallardan tahsil edilen alacakların banka hesaplarına aktarılmasında problemler yaşandığı bildirilmektedir. Bu çerçevede anılan tebliğin uygulanmasına ilişkin İhracat Genelgesinde aşağıda yer alan değişiklikler yapılmıştır:

  • Mezkûr Genelge'nin 4 üncü maddesinin altıncı fıkrası "Ek:2'de yer alan ülkelere yapılan ihracat işlemleriyle ilgili olarak 2018-32/48 sayılı Tebliğ'in 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uygulanmaz." şeklinde,
  • Aynı Genelge'nin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası "Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanına yönelik mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ihracat bedellerinin bankacılık sistemiyle doğrudan ülkemize transferinin mümkün olmadığı Irak ve Libya'ya yapılan ihracat işlemlerinde ihracat bedelinin bankalarca kabulünün;

a) İthalatçının Türkiye'deki bankalarda bulunan hesaplarından transferi yoluyla veya

b) İhracat bedelinin ihracat işlemiyle ilişkisi kurulmak şartıyla üçüncü bir ülkeden bankalar aracılığıyla transferi yoluyla veya

c) İhracatçının yazılı beyanının yanı sıra işlemin niteliğine göre satış sözleşmesi ya da kesin satış faturası (veya proforma fatura) ile GB'nin bir örneği/GB bilgileri ibraz edilmek kaydıyla NBF aranmaksızın efektif olarak

d) Peşin döviz olarak getirilen bedellerde, ihracatçının yazılı beyanının yanı sıra işlemin niteliğine göre satış sözleşmesi ya da kesin satış faturası (veya proforma fatura) ibraz edilmek kaydıyla NBF aranmaksızın efektif olarak yapılması mümkündür." şeklinde,

  • Genelge'nin 22 nci maddesinin birinci fıkrası "Hizmet ihracatı, transit ticaret, Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satış, Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış, mikro ihracat ve serbest bölge işlem formu kapsamında gerçekleştirilen 5.000 ABD doları veya karşılığı döviz ya da Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemlerinde bedellerin tamamının; Ek:3'te yer alan ülkelere yapılan ihracat işlemlerinde ise bedellerin yüzde ellisinin tasarrufu serbesttir."

şeklinde değiştirilmiştir.

 

Bu çerçevede, Bankacılık sisteminin etkin bir şekilde çalışmadığı ve/veya uyguladıkları kambiyo veya ticaret düzenlemeleri sebebiyle yaşanan problemler dolayısıyla 29 ülke ihracat bedellerinin yurda getirilmesi açısından tam muafiyet kapsamına alınmış, 10 ülke için ise ihracat bedelinin yüzde ellisinin tasarrufunun serbest bırakılması şeklinde istisna tanınmıştır.

 

Diğer taraftan, Irak ve Libya'ya yapılan ihracatta ihracat bedelinin genelgede belirtilen basitleştirilmiş usulle banka hesaplarına aktarılması mümkün bulunmaktadır.

 

Bu itibarla, ihracat bedellerinin yurda getirilmesi konusunda bankalar ve vergi daireleri nezdinde işlemleri devam eden ihracatçıların, terkin ve kapatma konusunda yukarıda belirtilen değişikliklerden yararlanmaları önem arz etmektedir.

 

İhracat Genelgesi’ne ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize sunarız.

İlgili Dosyalar

İhracat Genelgesi

(0.394567 mb)