İmperteks Kumaş İthalatında Tarife Kontenjanı Açılması Hakkında

Sayın Üyemiz,

 

11.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar” ile, İmperteks kumaşı üretiminde girdi olarak kullanan sanayiciler için 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerli olmak üzere, aşağıda belirtilen miktar için İGV oranı %0 uygulanacak şekilde tarife kontenjanı açılmıştır.

 

 

G.T.İ.P

Eşyanın Tanımı

Birim

Miktar

İlave Gümrük Vergisi (%)

5903.10.90.90.00

Diğerleri (Yalnızca İmperteks Kumaş)

m2

5.000.000

0

5903.20.90.90.00

Diğerleri (Yalnızca İmperteks Kumaş)

0

5903.90.99.90.00

Diğerleri (Yalnızca İmperteks Kumaş)

0

 

Aynı sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ /Tebliğ No:2020/5) ile tespit edilen tarife kontenjanına başvuru ile tarife kontenjanının dağıtımı, yönetimi ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

İlgili Tebliğ’e göre;

Başvuru:

 • İthalatında karşılarında gösterilen miktarlarda açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, söz konusu eşyayı üretiminde girdi olarak kullanan sanayicilere, talep toplama yöntemi ile yapılmaktadır.
 • Tarife kontenjanına başvuru, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 15 (on beş) iş günü içerisinde, Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünde yer alan “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik imza ile yapılır.
 • Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda, “İthalat İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında Belge Türü olarak “TPS-0966-İthal Lisansı (Tekstil)”, Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ seçilir.
 • Ek-1’de yer alan Başvuru Formunun elektronik olarak doldurulup Ek-2’de yer alan başvuruya eklenmesi gereken belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesiyle yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza atılması suretiyle başvuru tamamlanır.
 • Eksik başvuru yapılması halinde, Bakanlıkça eksikliklerin tamamlanması için 5 (beş) gün ek süre verilir.
 • Birden fazla eşya için başvuruda bulunacak firmaların her bir eşya için ayrı bir başvuru yapması gerekmektedir.

Dağıtım:

 • Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarı ile eşit veya bu miktardan daha az olması durumunda talepler kapasite raporunda belirtilen tüketim miktarını aşmamak kaydıyla karşılanır.
 • Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise dağıtım; geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, fiili sarfiyat, üretim miktarı, üretim kapasitesi, tüketim kapasitesi, toplam ithalat miktarı ve önceki yıllarda kendilerine tahsis edilmiş bulunan tarife kontenjanını kullanma performansları kriterlerinden bir veya birkaçı dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilir.

İthal lisansının düzenlenmesi, bildirimi ve kullanımı

 • Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansı, gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.
 • Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı tahsisatı yapılan başvuru sahibi adına ithal lisansı Bakanlıkça elektronik olarak düzenlenir ve başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirilir.
 • Bildirimde Ticaret Bakanlığınca elektronik ortamda (Tek Pencere Sistemi) verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz.
 • Bildirimde yer alan belge numarası ve belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.
 • Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, ithal lisansının Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta adresine İthalat Genel Müdürlüğünce bildirimde bulunulur.
 • Yapılan bildirim üzerine ithalatçı tarafından 5 (beş) iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak Bakanlığa bilgi verilir. Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır.
 • Tarife kontenjanı konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girebilir.

Ekler ve ilgili Tebliğ’in tamamına aşağıdaki linkler aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

Ek-1 için tıklayınız

Ek-2 için tıklayınız

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200411-7.pdf

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200411-10.htm

Bilgilerinize sunarız.