İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2020/6)

Sayın Üyemiz,

08.04.2020 tarih ve 31093 sayılı Resmi Gazete’de 2020/6 sayılı “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ” yayımlanmıştır.

2020/6 sayılı Tebliğ ile “5603.14 GTP’li “Yalnız, poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen dokunmamış mensucat” ve 3921.13 GTP altında yer alan “Yalnız, dokumaya elverişli maddelerden mesnedi bulunan, m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen deri taklitleri” ne yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin Nihai Gözden Geçirme Soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

Soruşturma ile ilgili bilgi ve belgelerin Tebliğ yayımından itibaren 37 gün içerisinde yetkili merciye bildirilmesi gerekmekte olup, bu süre tahmini olarak 15 Mayıs 2020 tarihinde sona ermektedir.

Söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200408-11.htm adresinden ulaşılabilmekte olup, Şubemizce hazırlanan bilgi notu ekte iletilmektedir.

Bilgi Notu İçin tıklayınız.

Bilgilerine sunarız.