İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ - Fermuarlar

Sayın Üyemiz,

 

30.10.2021 tarih ve 31644 sayılı Resmi Gazete’de 2021/50 sayılı “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ” yayımlanmıştır.

 

2021/50 sayılı Tebliğ ile “9607.11 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı "Dişleri adi metallerden olanlar" ve 9607.19 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı "Diğerleri" ne yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin Nihai Gözden Geçirme Soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

 

Soruşturma ile ilgili bilgi ve belgelerin Tebliğ yayımından itibaren 37 gün içerisinde yetkili merciye bildirilmesi gerekmekte olup, bu süre tahmini olarak 6 Aralık2021 tarihinde sona ermektedir.

 

Söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211030-20.htm adresinden ulaşılabilmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız.