Kambiyo Muamelelerinde Vergi Hk

Sayın Üyemiz,

15/05/2019 tarih ve 30775 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karar ile;

  • Bankalar ve yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,
  • Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları
  • Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları hariç tutulmak üzere

Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 1 oranında banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) alınmasına karar verilmiştir.

Bahse konu Kararın tam metnine aşağıdaki link aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190515-2.pdf

Bilgilerinize arz olunur.

Saygılarımızla