Kısa Çalışma Kapsamında İşverene Prim Desteği

Sayın Üyemiz,

28.07.2020 tarih 31199 Sayılı Resmi Gazetede “Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Kanun No:7252)” yayımlanmıştır. İlgili Kanun’da kısa çalışma kapsamında işverene prim desteği konusunda yapılan düzenlemelere değinilmektedir. Buna göre, Kanun uyarınca yapılan değişiklikler aşağıda sunulmaktadır.  

Yapılan düzenlemeye göre,

  • 7252 sayılı Kanun’a göre, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun, “Geçici 23. maddesi” kapsamında, 01.07.2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunmuş özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların, işyerindeki kısa çalışmanın sona ermesi ve aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda, 31.12.2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden üç ay süreyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82.maddesi uyarınca asgari sigorta prim miktarları üzerinden ödenecektir. İşveren ve işçi sigorta prim tutarları toplamı, her ay işverenlerin Kuruma ödeyeceği prim miktarlarından mahsup edilmek üzere işverene prim desteği olarak sağlanacaktır.

  • 7252 sayılı Kanun’a göre, kısa çalışma uygulamasında olduğu gibi,  01.07.2020 tarihinden önce ücretsiz izne çıkarıldıkları için nakdi ücret desteğinden yararlanan işçilerle birlikte işverenin,  normal çalışma süresine dönerek çalışmaya başlaması halinde de, işveren ve işçi sigorta prim tutarları  toplamı, her ay işverenlerin Kuruma ödeyeceği prim miktarlarından mahsup edilmek üzere üç ay süreyle işverene prim desteği olarak bırakılacaktır.

  • Her bir  ay için işverene sağlanacak destek süresi ise,  kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçiler ile nakdi ücret desteğinden yararlanan işçilerin, kısa çalışma ödeneği ya da nakdi  ücret desteği aldıkları sürede, aylık ortalama gün sayıları ne ise işverene verilecek  destek de bu süreler kadar olacaktır.

  • Cumhurbaşkanı, desteğin uygulanacağı üç aylık süreyi sektörel olarak  ayrı ayrı veya bütün olarak  altı aya kadar uzatabilecektir.

  • Ayrıca, işverenler destekten yararlandıkları sigortalı işçiler için, diğer sigorta primi indirimlerinden yararlanamayacaklardır.

  • İşverene sağlanan destek miktarı, gelir ve kurumlar vergisi kanunu çerçevesinde, gelir, gider ve maliyet unsuru olarak değerlendirilemeyecektir.

4857 sayılı İş Kanunu’na 7244 sayılı Kanun ile eklenen, “Geçici madde 10” uyarınca işverenler için geçici olarak gündeme getirilen fesih yasağına, “ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışlar” nedeniyle fesih hakkı istisna olarak tanınmıştı.

Söz konusu maddeye,

  • Süreç içinde ihtiyaç duyulan birkaç istisnai durum daha eklenmiştir.  Bunlar, “belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi”, “işyerinin herhangi bir nedenle kapanması ve faaliyetinin sona ermesi”, “ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri” olarak belirlenmiştir. Bu gibi durumlar söz konusu olduğunda, fesih yasağına rağmen iş sözleşmesi sona erebilecektir.

  • 4857 sayılı İş Kanununun Geçici 10. maddesi uyarınca üç ay süreyle getirilen fesih yasağı ve ücretsiz izne çıkarma için Cumhurbaşkanı’na verilmiş altı aya kadar uzatma yetkisi,  her defasında üçer aylık sürelerle olmak kaydıyla 31.12.2021 tarihine kadar uzatma yetkisine dönüştürülmüştür.

1 Ağustos 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek söz konusu kanuna aşağıdaki linkten erişim sağlanabilir. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200728-15.htm

Bilgilerinize sunulur.