Kıyı Tesislerinde Gemilere Verilen Hizmetlere İlişkin Tebliğ Taslağı / Görüş Talebi

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün yazısına atıfla,  "Kıyı Tesislerinde Verilen Hizmet Kalemleri İle Bu Hizmet Kalemlerinin Taban ve Tavan Ücretlerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"in 16 Mayıs 2020 tarih ve 31129 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir. Yazının devamında, söz konusu Tebliğ ile tüm limanlarda geçerli standart bir hizmet sınıflandırması oluşturmak, bu hizmet sınıflandırması haricinde liman işleticileri tarafından kullanıcılara sair bir maliyet yüklenmesinin önüne geçilmesini sağlamak, limanlar arasında rekabeti bozucu unsurları ortadan kaldırmak, ticaret erbabı için liman hizmet tarifelerinin şeffaf ve karşılaştırılabilir olmasını sağlamak gibi unsurların hedeflendiği, ancak uygulama aşamasında yaşanılan sorunlar ve gelen talepler doğrultusunda bahse konu Tebliğ'de değişiklik yapma ihtiyacının hasıl olduğu ifade edilmektedir.

 

Bu çerçevede, hazırlanan "Kıyı Tesislerinde Gemilere Verilen Hizmetlere İlişkin Tebliğ"in taslağı ekte sunulmakta olup, söz konusu Tebliğ taslağına ilişkin ihracatçı görüşlerinin 17/02/2006 tarihli ve 26083 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak iletilmesi istenmektedir. Bu süre zarfında görüşlerin bildirilmemesi halinde taslakta yer alan değerlendirmelerin Bakanlıkça olumlu sayılacağı hususu da ayrıca belirtilmiştir.

 

Söz konusu Tebliğ taslağına ilişkin görüş ve önerilerinizin ekte yer alan “Görüş Bildirme Formu” doldurulmak suretiyle en geç 19/11/2020 Perşembe günü mesai bitimine kadar [email protected]  e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.

 

Ek.1: Kıyı Tesislerinde Gemilere Verilen Hizmetlere İlişkin Tebliğ Taslağı

Ek.2: Görüş Bildirme Formu