Koagüle Suni Deri - Önlemlerin Etkisiz Kılınması Soruşturması

Sayın Üyemiz,

 

04/09/2021 tarih ve 31588 sayılı Resmi Gazetede İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2021/43) yayınlanmıştır.

Yayınlanan Tebliğ ile, Malezya ve Ürdün Haşimi Krallığı menşeli/çıkışlı 5603.14 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “Yalnız, poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen dokunmamış mensucat” ve 3921.13 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “Yalnız, dokumaya elverişli maddelerden mesnedi bulunan, m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen deri taklitleri” tanımlı koagüle suni deri ithalatında re’sen yapılan incelemeler sonucunda Çin’e karşı halen uygulamada olan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Söz konusu ürünlerde Çin menşeili ithalata yönelik dampinge karşı önlem ilk olarak 18.04.2009 tarihinde 1,9 ABD Doları/Kg tutarında uygulamaya konulmuş ve 28/5/2021 tarihli ve 31494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/18) ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmişti.

Soruşturma kapsamında aynı zamanda Malezya ve Ürdün menşeli/çıkışlı soruşturma konusu eşya ithalatının, Çin menşeli ithalatta uygulanan 1,9 ABD Doları/Kg tutarında olan dampinge karşı önlem tutarında teminata bağlanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Tebliğ’e https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210904-20.htm bağlantısından erişim sağlanabilmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız.