Menşe Şahadetnamesi ve Tedarikçi Beyanının Gümrüğe İbrazında Süre Uzatımı

Sayın Üyemiz,

 

13 Şubat 2021 tarih ve 31394 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16. maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

 

“(3) Bu fıkrayı değiştiren Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan ve beyanname ekinde eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesinin veya tedarikçi beyanının 30/6/2021 tarihine kadar gümrük idaresine ibrazı mümkündür.”

 

22 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan yönetmelik değişikliği ile menşe şahadetnamelerinin altı ay içinde sunulabilmesi imkanı tanınmıştı. Yeni yayınlanan yönetmelik ile ilgili fıkraya tedarikçi beyanı eklenerek 22 Nisan 2021 tarihinde son bulan süre 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren Yönetmeliğehttps://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210213-21.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

 

Bilgilerinize sunarız.