Özel Bankalar ile Yapılan Protokollerin İptali Hakkında

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, mükelleflerin ödemekle yükümlü oldukları, ithalattan alınması gereken gümrük vergisi, KDV, Toplu Konut Fonu, Telafi Edici Vergi, İthal Harcı gibi yükümlülüklerin bankalar aracılığıyla tahsil edilmesine yönelik olarak, ekteki listede belirtilen özel bankalarla imzalanan protokollerin feshedildiği ve protokollerin feshedildiğine dair ilgili bankalara 21.02.2020 tarihinde yazı gönderilerek, tebliğ tarihinden bir ay sonra geçerli olmak üzere bankalar ile yapılmış olan protokollerin feshedildiği ve tahsilat yetkilerinin kaldırıldığı bildirilmiştir.

Bahse konu yazıda, fesih tarihinden itibaren ekli listede yer alan bankalara bağlı merkez, şube, internet bankacılığı, ATM, telefon bankacılığı da dahil herhangi bir kanal aracılığıyla söz konusu protokoller kapsamında hiçbir surette tahsilat yapılamayacağı ifade edilmiştir. 

Yazıda devamla, halihazırda protokolleri devam eden;

•             T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

•             Türkiye Halk Bankası A.Ş.

•             Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

•             Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

•             Vakıf Katılım Bankası A.Ş. vasıtasıyla tahsilat yapılmasına devam edileceği bildirilmiştir.

Ek: Protokolleri iptal edilen bankalar listesi.

Bilgilerinize sunarız.