Rusya Federasyonu Zorunlu Etiketleme Uygulaması

Sayın Üyemiz,

TİM’den, Ticaret Bakanlığı’n alınan bir yazıda, Rusya Federasyonu (RF)’nda 2017 yılı Aralık ayında imzalanan Hükümet Kararnamesi ile 2024 yılına kadar kayıt dışılığın azaltılması, tüketici refahı da gözetilerek eşit rekabet koşullarının sağlanması ve dijital ekonomiye geçişin bir parçası olarak, RF'nin ithal ettiği tüm ürünlerin etiketlenmek suretiyle ülkeye girişinden nihai tüketiciye ulaşıncaya kadarki sürecinin izlenebilmesi amacıyla “Birleşik Ürün Etiketleme ve Takip Sistemi’nin kurulmasının planlandığı, bu kapsamda, ilk olarak 12.08.2016 tarihinde kürk manto ürününde pilot uygulamaya geçildiği bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, 28.04.2018 tarihli ve 792 sayılı RF Hükümet Talimatnamesi uyarınca, RF Federal Gümrük Servisi (RFFGS) tarafından belirlenen muhtelif tütün mamullerinin etiketlenmesine 1.3.2019 tarihinde başlandığı, ülkemizden RF'ye ihracatta önemli yer tutan ayakkabı ürünlerinde 1.7.2019 tarihinde; hafif sanayi sektöründe yer alan ürün gruplarında ise 1.12.2019 tarihinden itibaren etiketleme uygulamasının zorunlu hale geleceği, yine 8.5.2019 tarihli Hükümet Kararnamesiyle de etiketleme uygulamasının bebek mamaları, bitkisel yağlar, ev kimyasalları, kozmetikler, alkolsüz içecekler, hazır et ve balık ürünleri, bakkaliye ile ev aletlerini de içerecek şekilde genişletileceği hüküm altına alındığı, anılan tüm ürünlerin transit ticareti ve geçici ithalatının kapsam dışında tutulduğu ifade edilmektedir.

Sistemin koordinatör kurumunun RF Sanayi ve Ticaret Bakanlığı; sistemin oluşturulması, uygulanması ve işletilmesinden sorumlu kurumun (kodların üretimi ve dağıtımı) Geliştirme ve Teknoloji Perspektifleri Merkezi Başkanlığı (CRPT); sistemin işleyişinin kontrolünden sorumlu kurumum RF Dijital Gelişim, Haberleşme ve Kitlesel İletişim Bakanlığı; düzenleyici kurumun ise RF Maliye Bakanlığı olarak belirlendiği, konuya ilişkin olarak Gümrük ve Ticaret Müşavirliklerimiz tarafından, RFFGS ve ilgili diğer kurum/kuruluş yetkilileriyle yakın temas halinde bulunulduğu ve hâlihazırda mevcut sorunlar ve uygulama değişikliklerinin de titizlikle takip edildiği de ayrıca bildirilmektedir.

Rusya’da mukim Türk sermayeli firmalarımızın da katılım sağladığı 24.04.2019 tarihinde yapılan "Türk Ürün İthalatının Geliştirilmesi ve Kolaylaştırılması" konulu yuvarlak masa toplantısında özellikle ayakkabı ürünlerinde etiketleme prosedürü hususunda bilgilendirmelerin yapıldığı, yine 22.05.2019 tarihinde "Etiketleme, Dijitalleşme ve Güven Ekonomisi" konulu toplantıda ise Perakende Şirketler Birliğinin Etiketleme ve Düzenleyici Grup Başkanlığı ile Geliştirme ve Teknoloji Perspektifleri Merkezi (CRPT) yetkilileri tarafından sektör temsilcilerine yönelik bir örneği yer alan bir sunum gerçekleştirildiği, CRPT yetkililerince, zorunlu uygulamanın başlangıcından önce sistemin kurulmasına yönelik iş süreçleri ve teknolojik özellikler dikkate alınarak, üreticiler, ithalatçılar ve diğer paydaşlar ile yakın işbirliğinin ve test aşamasının öneminin vurgulandığı belirtilmekte, bahse konu toplantı değerlendirmeleri ve yapılan ikili görüşmeler sonucu elde edilen izlenimler doğrultusunda aşağıdaki hususların bir kez daha gündeme getirilmesinin uygun görüldüğü ifade edilmektedir. Bu kapsamda;

  • Ürünlerin zorunlu etiketleme işleminin eşyanın gümrüklenmesi öncesinde tercihen üretim tesislerinde veya RF’de gümrüklemeden önce depolarda tamamlanması,
  • Etiket/Çip/barkod yerleştirmede sorumluluğun ithalatçıya ait olduğu, dolayısıyla da etiketlerin üreticilere ithalatçılar tarafından ulaştırılması gerektiği,
  • Rusya’da mukim ithalatçılar tarafından etiket bilgilerinin gümrük beyannamesinin 31 no.lu hanesinde beyan edilmesi,
  • Gerekli kontrollerin RFFGS tarafından örnekleme usulüyle gerçekleştirileceği beyan edilmesine rağmen genel kanaatin ürünlerin öncelikle tam fiziki kontrole tabi tutulacağı yönünde olduğu,
  • Piyasa gözetim ve denetiminin de etkin şekilde uygulanacağı, perakendecilerde sistem dışı ürünlerin tespit edilmesi durumunda ürün toplama ve mal bedelinin 2 katına kadar cezai işlem uygulanmasına gidileceği hususunun Rus yetkililerce vurgulanmakta olduğu, buna ilaveten, akıllı cihazlardaki uygulamalar marifetiyle tüketicilere de doğrudan şikayet imkanı sağlandığı,
  • Halihazırda tütün ürünlerine yönelik etiketleme uygulamasında muhtelif paketlerde etiketlemenin gözden kaçması, kürk manto ürünlerinde ise etiketlerin sökülmesi gibi sorunların olduğunun gözlemlendiği,
  • Rus yetkililerce, sektörün uyum süreci, stok durumu ve Rus yetkili kurumlarının sisteme dahil olma süreçlerinde görülen sıkıntılar sebebiyle ürün bazında ilave geçiş sürecinin resmi olarak uygulanabileceği belirtilse de etiketleme uygulamasına son tarih beklenmeden ivedilikle geçilmesinin özellikle sevkiyat bazında yaşanacak sorunların çözümü ve iş sürecine ilişkin elde edilecek tecrübe açısından öncelik arz ettiği, hususlarının değerlendirildiği ifade edilmektedir.

Ek-1 Liste için tıklayınız.

Ek-2 Sunum için tıklayınız.

Bilgilerinize arz olunur.

Saygılarımızla