Ürün Güvenliği Yönetmeliği

Sayın Üyemiz,

 

AB mevzuatı ile uyum çalışmaları kapsamında 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nun 12 Mart 2020 tarihli ve 31066 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış; 12 Mart 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda hazırlanan Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği’nin üreticiye ve taşıyıcıya düşen sorumlulukların artacağı ve yaptırımların çeşitleneceği anlaşılmaktadır. Hazırlanan yönetmelik ile;

  • İzlenebilirlik ile imalatçıdan satıcıya kadar tüm aktörlere bir ürünü kimden aldığını ve kime sattığını beyan etme zorunluluğu getirilmiştir. Böylelikle uygunsuz ürünün asıl sorumlusunun bulunması hedeflenmektedir. İzlenebilirlik ile kayıt dışılığın azaltılması da hedeflenmektedir.
  • Geri çağırma zorunlu hale getirilmiştir.
  • E – ticaret de piyasa gözetimi ve denetimi kapsamına alınmıştır.
  • Ürün sorumluluğu tazminatı hayata geçirilmiştir. Uygunsuz bir üründen kaynaklı zararlarda firma zarar görene tazminat ödemekle yükümlü kılınmıştır.
  • Kanun ile Türk malı imajını dış pazarlarda daha etkin kılmak üzere düzenleme hayata geçirilmiştir. Güvensiz ya da tağşişe konu ürün ihracı yasaklanarak aykırı davranan firmalara müeyyide getirilmiştir.
  • Piyasaya arz edilen veya piyasada bulundurulan ürünün bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmadığı tespit edilerek; yetkili kuruluşun talebi ve uyarısı olmadan uygunsuzluğun giderilmesi ve riskin ortadan kaldırılması için ürünün geri çağrılması da dâhil olmak üzere gerekli tedbirleri kendiliğinden alan ve uygunsuzluğu tamamen gideren üreticiler ve dağıtıcılar için Kanunda düzenlenen idari yaptırımlar uygulanmayacaktır.

 

Konuya ilişkin olarak hazırlanan kısa bilgi notu ekte, ilgili Yönetmelik ise linkte yer almaktadır: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210311-18.htm

 

Bilgi notu için tıklayınız.

 

Bilgi ve değerlendirmelerinize sunarız.