Yatırım Teşviklerinde Asgari Yatırım Tutarların Artırılması Hk.

Sayın Üyemiz,

 

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” kapsamında yapılan değişiklik ile stratejik yatırım olarak değerlendirilecek yatırım kriterinde düzenlemeye gidilmiştir. Bahse konu karar kapsamında, yatırımların destek unsurlarından yararlanmasına esas asgari sabit yatırım tutarları sınırları artırılmıştır.

 

 • Bu kapsamda, asgari sabit yatırım tutarı;
  • 1 ve 2. bölgelerde 1 milyon TL'den 3 milyon TL'ye,
  • 3, 4, 5 ve 6. bölgelerde ise 500 bin TL'den 1.5 milyon TL'ye çıkarılmıştır.

 

 • Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda, finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutar sınırı, her bir finansal kiralama şirketi için;
  • 1, 2, 3 ve 4. bölgelerde asgari 500 bin TL'den 750 bin TL'ye,
  • 5 ve 6. bölgelerde ise asgari 300 bin TL'den 500 bin TL'ye yükseltilmiştir.

 

 • Teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması olarak kabul edilen maddi olmayan duran varlıkların (marka, lisans, know-how vb.) oranının teşvik belgesinde kayıtlı toplam sabit yatırım tutarına olan oran sınırı ise yüzde 50'den yüzde 25'e indirilmiştir.

 

 • Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan alınacak proje onayıyla gerçekleştirilecek savunma sanayine yönelik yatırımlarda, yatırım konusu ürünle ilgili olarak son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının 50 milyon dolarının üzerinde olması ve yatırım konusu ürünle ilgili yurt içi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması şartları aranmayacaktır.

 

 • Yeni düzenlemeyle, baskı, basım, matbaa, tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizat ithal edilemeyeceğine yönelik sınırlamaya, çimento imali yatırımları da dahil edilmiştir.

 

 • Öncelikli yatırım konuları başlığına, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilecek uluslararası teknik standartları karşılayan ve asgari 5.000 metre kare beyaz alan şartını sağlayan veri merkezi yatırımları eklenmiştir. Ayrıca, faiz veya kar payı desteği, sigorta primi işveren hissesi desteği, sigorta primi desteği, alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlara ilişkin değişikliklere yer verilmiştir.

 

 • Asgari sabit yatırım tutarı ve  finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutar sınırı artışları 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren, diğer maddeler yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup, söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210629-7.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

 

Bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Yatırımlarda Devlet Yardımları

İlgili Dosyalar