YYS Kapsamında Yapılandırılan Cezalar Hakkında

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisinden  alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Genel Müdürlüklerine intikal eden olaylardan ve sosyal medya mecralarında yapılan paylaşımlardan, 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ kapsamında yapılandırılan alacakların Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü üzerindeki etkisine ilişkin tereddüt yaşandığı ifade edilmektedir.

 

Anılan yazıda devamla, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için aranacak güvenilirlik koşulu başlıklı 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (c) ila (ı) bentlerinde gümrük beyanlarına yönelik tatbik edilen cezalarda aşılmaması gereken hadlerin düzenlenmekte olduğu, söz konusu hüküm ile gümrük beyanlarında sıklıkla mevzuata uygun davranmayan firmaların yetkilendirilmiş yükümlü sisteminin dışında tutulmasının amaçlandığı belirtilmektedir.

 

Bununla birlikte, aynı maddenin 6’ncı fıkrasında yer alan “Birinci fıkranın (c) ilâ (ı) bentlerinin uygulanmasında, gümrük idaresi tarafından tespit edilmeden önce ihlalin beyan sahibi tarafından tespit edilerek gümrük idaresine bildirilmesine istinaden düzenlenen ceza kararları dikkate alınmaz.” hükmünün ise idarenin bir tespiti olmaksızın yapmış olduğu ihlali fark eden firmanın gönüllü uyum çerçevesinde ihlalinin yarattığı sonuçları gidermeye yönelik eyleminin yetkilendirilmiş yükümlü statüsü açısından cezalandırılmaması amacını taşıdığı bildirilmektedir.

 

Öte yandan, 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğin “Kendiliğinden Yapılan Beyanlar” başlıklı 9’uncu maddesinin de yükümlünün idarenin tespitinden önce kendiliğinden beyanlarını düzenlemekte olacağı, anılan madde uyarınca yapılandırmaya konu edilecek gümrük beyanlarının Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin 6’ncı fıkrası hükmü kapsamında değerlendirilerek ceza hadlerinin hesaplanmasında dikkate alınmayacağı ifade edilmektedir.

 

Diğer taraftan, 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ hükümleri uyarınca gerçekleştirilecek yapılandırmaların (kendiliğinden yapılan beyanlar hariç) 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (c) ila (ı) bentlerinin uygulanması açısından herhangi bir farklılık yaratmadığı, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinin 8’inci fıkrası “(8) Birinci fıkranın (i), (j) ve (k) bentlerinin uygulanmasında ilgili mevzuat uyarınca teminata bağlanan, yapılandırılan, tecil edilen, taksitlendirilen veya mahsup talebi kabul edilen borçlar hariç tutulur.” hükmünü amir olup bu minvalde yapılandırmanın;

 

- Gümrük mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi ve ceza borcu bulunmaması,

- Vergi mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi borcu bulunmaması,

- İlgili mevzuat uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmaması,

 

şartlarının sağlanması açısından anlam ifade ettiği belirtilmektedir.

 

Ayrıca, Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği’nin 19’uncu maddesinde yer alan “Para cezalarının uzlaşmaya konu olması ve uzlaşmanın vaki olması halinde, uzlaşmaya konu cezalar,... Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (c), (ç) ve (d) bentlerinin uygulanmasında dikkate alınmaz.” hükmü uyarınca yükümlülerin yetkilendirilmiş yükümlü statüsünün kazanılması veya korunması noktasında aşılmaması gereken ceza hadlerinin değerlendirilmesinde gümrük uzlaşma müessesesinden faydalanmasının mümkün bulunmadığı bildirilmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız,

 

Saygılarımızla,